Životno osiguranje koje daje mogućnost za planiranje u budućnosti

Pogled u budućnost često može biti zamišljen, sa knedlom u grlu i osećajem strepnje, nelagodnosti i stresa, posebno u situacijama koje karakteriše nesrećan splet okolnosti. Kako nije moguće predvideti budućnost niti stvoriti očekivanja da će sve biti kao što je planirano i zamišljeno, važno je razmišljati o zaštiti koju pruža životno osiguranje pojedincu, ali i porodici.

Životno osiguranje predstavlja važnu uslugu koju pružaju kompanije u cilju umanjenja posledica usled određenih neočekivanih situacija, kao i pokrića mnogih rizika u svakodnevnici. Kako osobe mogu biti izložene bolestima, povredama i nezgodama, ali i značajnoj potrošnji usled gubitka posla i drugih neželjenih događaja, životno osiguranje danas kao stvoreno je da pruži neophodnu podršku, pomoć i finansijsku stabilnost.

Podrška koju daje životno osiguranje u teškim trenucima je neizmerna i značajna

Neželjene i teške životne situacije donose sa sobom mnogo borbe, problema, nedaća, želja i nedoumica. Posebno kada su u pitanju duge i teške bolesti, ali i iznenadne okolnosti kao što su saobraćajne nezgode i povrede, periodi lečenja i oporavka, ali i najgori, smrtni ishodi posle kojih je teško vratiti se u punu snagu, životno osiguranje obezbediće podršku. Naime, poznato „riziko“ životno osiguranje predstavlja vrstu usluge u okviru koje se uplaćuju mesečne, tromesečne, polugodišnje ili godišnje premije kako bi se u budućnosti, a usled nesrećnih okolnosti, osiguraniku ili članovima porodice isplatile sume novca uvećane za pripisanu dobit.

Na taj način, odricanjem novca u sadašnjosti, a u slučaju dolaska do određenih rizika dobija se isplata u budućnosti, kada suma može biti od veoma velikog značaja. U najvećim životnim preokretima, stresnim i neželjenim situacijama, isplata koju daje životno osiguranje obezbediće jednostavnu nadoknadu brojnih troškova, u stanjima kada je teško razmišljati o plaćanju i izvorima novca. Za osobe koje nisu materijalno obezbeđene, u radnom odnosu niti osigurane redovnim socijalnim pokrićem, varijanta životno osiguranje može biti idealna zamena za nadoknadu troškova.

 

Investicija od značaja za ostvarenje ciljeva i planova za budućnost

Životno osiguranje danas postoji u brojnim opcijama, pored „riziko“ varijante i pokrića rizika usled nesrećnog spleta okolnosti u određenom vremenu i trenucima. Dodatno, inovativna opcija jeste ugovaranje kao način štednje, odnosno odricanja novca u sadašnjosti i isplate za doživljeni broj godina. Suprotno od „riziko“ varijante u kojoj se osigurana suma uz pripisanu dobit isplaćuje u slučaju dolaska do rizika nezgode, povrede, bolesti ili smrtnog ishoda, štedna opcija predstavlja isplatu za slučaj doživljena ugovorenog broja godina.

U tom smislu, osiguranje života je mnogo više od pokrića rizika i predstavlja značajnu investiciju kojom se obezbeđuju isplate visokih suma novca i dobiti, za ulaganje u budućnosti. Na taj način, novac se može ostaviti za buduće generacije i njihove potrebe, uložiti u biznis, školovanje, putovanja, potrošnju ili biti osnova da se počne novo životno poglavlje u određenim godinama.

Životno osiguranje predstavlja važan oslonac u teškim danima i neočekivanim okolnostima, ali danas i značajnu podršku za investiranje novca u budućnosti. Izdvajanjem neznatnog iznosa za premiju osiguranja u sadašnjosti, dobija se iznos uvećan za pripisanu dobit u narednim godinama, u skladu sa ugovornim pravima i definisanim elementima.