U pravu si! Online

Obaveze vlasti i državnih ustanova prema medijima

Ukoliko ti je potreban neki pisani dokument (ugovor, presuda, zapisnik, evidencija…) za koji znaš ili pretpostavljaš da se nalazi kod nekog organa javne vlasti (od lokalnog do republičkog nivoa, uključujući tu i sva javna preduzeća i korisnike budžeta), prvo možeš da pozoveš osobu zaduženu za kontakte s medijima u tom organu ili ustanovi (ako takva osoba postoji; ako ne, onda starešinu organa ili ustanove) i lepo je zamoliš da ti omogući uvid u taj dokument. Ukoliko to ne uspe, jedina nada ti je Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Ovde ćemo objasniti šta tačno možeš da tražiš. O tome kako se traže informacije od javnog značaja, proceduri po kojoj su organi i ustanove dužni da dalje postupaju i šta da radiš kada oni ne ispune svoju obavezu kako valja, čitaj u posebnim člancima. U spornim situacijama najčešće ćeš morati da se obratiš povereniku za informacije od javnog značaja.

Interes javnosti da zna

Po zakonu, svi dokumenti kojima raspolažu organi javne vlasti, a u vezi su s njihovim radom i postupcima, moraju biti dostupni svim medijima (i građanima) ukoliko javnost ima opravdan interes da sazna podatke koji se u tim dokumentima nalaze, osim u ograničenom broju izuzetaka. Pretpostavlja se da opravdani interes javnosti da zna postoji u svakom slučaju, osim ako organ od kojeg si tražio dokument dokaže da taj interes ne postoji. To, kao i sve ostale izgovore, organ vlasti treba da dokaže povereniku za informacije od javnog značaja, kada mu se žališ na odluku da ti se ne dozvoli pristup traženoj informaciji.

Šta je tačno obaveza organa javne vlasti?

Ove dokumente tražiš direktno od organa vlasti ili institucije za koju veruješ da ih ima, a taj organ ili ustanova mora da ti da na uvid original dokumenta i da ti uruči njegovu kopiju. Kopiranje dokumenata ne naplaćuje se novinarima ako ih traže za potrebe obavljanja svog posla (u zahtevu moraš da tražiš informaciju kao novinar).

Ukoliko je dokument već negde objavljen (u originalu i u celosti, a ne u okviru izveštavanja drugih medija), organi i ustanove ne moraju ti ga pokazivati i kopirati, ali ti moraju reći gde možeš da ga nađeš.

Ako je informacija koju tražiš takva da organ vlasti mora da ti je da, on to ipak može da odbije ukoliko proceni da zloupotrebljavaš ovo pravo, a naročito ako je traženje nerazumno, na primer, kada se ponavlja zahtev za istim ili već dobijenim informacijama, ili kada se traži prevelik broj informacija.

Kome možeš da tražiš informacije?

Imaš pravo da zatražiš dokumente od bilo kog organa javne vlasti, a to su:

 • svi državni organi (Narodna skupština, vlada, ministarstva, sudovi, tužilaštva…);
 • organi teritorijalne autonomije i organi lokalne samouprave (Pokrajinsko veće AP Vojvodine, pokrajinski sekretarijati, gradonačelnici, predsednici opština, opštinski organi uprave…);
 • organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja (razne nezavisne agencije koje je osnovala država, fakulteti i druge ustanove);
 • ustanove koje su u celini, odnosno u pretežnom delu, osnovali ili finansiraju neki od državnih organa (ustanove u oblasti kulture, javna preduzeća…).

Informacije koje ne možeš da tražiš

Organ vlasti neće smeti da ti dostavi dokument ukoliko proceni da bi njime mogao da:

 • ugroziš nečiji život, zdravlje ili sigurnost;
 • ugroziš, ometeš ili otežaš sprečavanje ili otkrivanje krivičnog dela, vođenje pretkrivičnog ili sudskog postupka, izvršenje presude ili sprovođenje kazne ili neki drugi pravno uređeni postupak (upravni postupak, na primer), ili fer postupanje i pravično suđenje;
 • ozbiljno ugroziš odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost ili međunarodne odnose;
 • bitno umanjiš sposobnost države da upravlja ekonomskim procesima u zemlji, ili otežaš ostvarivanje opravdanih ekonomskih interesa;
 • učiniš dostupnom informaciju ili dokument koji se čuva kao državna, službena ili poslovna tajna.

Procena da dokument ne sme biti objavljen, naravno, može biti pogrešna. Šta da radiš u tom slučaju, pročitaj ovde.

Ako se informacija koju tražiš nalazi u nekom dokumentu koji sadrži informacije koje organ vlasti nije dužan da obelodani, a sam podatak koji tebe zanima nije na listi zabranjenih, organ kome se obraćaš dužan je da tu informaciju razdvoji od ostalih (na primer da „belilom” prekriju lične podatke i slično), ako je ikako moguće, i dostavi ti je.

Zaštita privatnosti

Ne možeš da tražiš specifične podatke ni o jednoj ličnosti ukoliko bi time povredio nečiju privatnost ili ugled. Ipak, postoji nekoliko izuzetaka od ovog pravila kada možeš da dobiješ i informaciju koja se odnosi na nečiji privatni život:

 • ako je ta osoba na to pristala;
 • ako je reč o ličnosti, pojavi ili događaju od interesa za javnost, a naročito ukoliko je u pitanju nosilac državne i političke funkcije i ako je informacija važna s obzirom na funkciju koju ta osoba obavlja;
 • ako je reč o osobi koja je svojim ponašanjem, naročito u vezi s privatnim životom, dala povoda za traženje informacije (na primer, ako neko zaposlen u državnoj ustanovi kupi „mercedes“ od 100.000 evra, imaš pravo da dobiješ podatke o njegovoj imovini).

Odgovornost organa javne vlasti

Organ javne vlasti ne može da ti uskrati informaciju na koju imaš pravo. Osim toga, ukoliko isti dokument traži više medija, organ javne vlasti ne sme nijedan od njih da stavi u povoljniji položaj tako što će samo njemu ili njemu pre nego drugim novinarima i javnim glasilima omogućiti uvid u traženi dokument.

Ukoliko se nešto od ovoga ipak desi, a medij u kojem radiš zbog toga pretrpi nekakvu štetu (oseti na tiražu ili gledanosti), tvoja kuća može da tuži organ koji se tako poneo i traži naknadu štete, a odgovorna osoba u tom državnom organu uz to može biti kažnjena prekršajnom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:1)
This entry was posted in Dokumentarni izvori and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • irex-usaid

  irex-usaid
 • txtdisc

  txtdisc
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje