U pravu si! Online

Prava korisnika tokom postupka

To što si možda u takvoj situaciji da ti je neophodna neka vrsta socijalne zaštite, ne znači da je neko čiji je posao da ti tu zaštitu omogući — oslobođen obaveze da te poštuje kao ljudsko biće. Naprotiv, svi učesnici u procesu zaštite, dakle, radnici po centrima za socijalni rad, članovi raznih komisija, zaposleni u zavodima, fondovima, državnim organima i lokalnim samoupravama, moraju poštovati tvoje dostojanstvo, fizički i psihički integritet i tvoja moralna, kulturna i religijska ubeđenja.

Posebno je važno da na pravi način budeš informisan o svemu što se događa u postupku ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu, jer je tvoje pravo i da odlučiš da li predloženu socijalnu uslugu želiš ili ne. Takođe, svi su dužni da čuvaju sve podatke o tebi i tvoju privatnost.

Informisanje

Imaš pravo da u skladu sa svojim potrebama i sposobnostima budeš informisan o svim podacima koji su značajni za utvrđivanje tvojih socijalnih potreba, kao i o tome kako te potrebe mogu biti zadovoljene. To znači da imaš pravo da vidiš sve spise u ustanovama socijalne zaštite koji su u vezi s tobom i tvojim slučajem — možeš da ih zahtevaš i oni moraju da ti ih daju. Za mlađe od 15 godina, ovo pravo ima njihov zakonski zastupnik (roditelj, staratelj ili usvojitelj).

Ovo pravo mogu ti uskratiti samo ako je reč o spisima koji se vode kao poverljivi, a uvidom u njih mogla bi se osujetiti svrha postupka ili narušiti nečiji opravdani interes. Tako, na primer, porodični nasilnik ne može da vidi spise u kojima se pominje adresa na koju je sklonjena žrtva nasilja, iako se ti spisi odnose i na nasilnika.

Odlučivanje

Naravno, odluku o tome da li ćeš postati korisnik neke od usluga socijalne zaštite donosi nadležna ustanova, ali ti kao, recimo, potencijalni korisnik, svakako imaš pravo da odlučiš da li ćeš uopšte postati korisnik. Drugim rečima: pomoć ili usluga ne može ti biti nametnuta. Takođe, zakonom je garantovano pravo da učestvuješ u proceni svog stanja (da kažeš šta ti je) i svojih potreba (da kažeš šta ti je potrebno).

Za decu i odrasle osobe pod starateljstvom, pristanak mora dati njihov zakonski zastupnik. Dete i inače ima pravo da, u skladu sa uzrastom i zrelošću, učestvuje i slobodno izrazi svoje mišljenje u svim postupcima koji ga se tiču, pa tako i u postupcima socijalne zaštite.

Da bi mogao da doneseš ispravnu odluku, moraju ti na vreme dati sva potrebna obaveštenja, uključujući i opis, cilj i korist od predložene usluge, kao i obaveštenja o raspoloživim alternativnim uslugama.

Pravo na odlučivanje ograničeno je u situacijama kada se smatra da nisi u stanju da samostalno odlučuješ.

Izbor usluga

Ukoliko imaš pravo na neku uslugu koju u tvojoj opštini ili gradu pruža više socijalnih ustanova, imaš pravo i da biraš u koju će te uputiti.

Privatnost i poverljivost podataka

Svi podaci sakupljeni o tebi u postupku ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu poverljivi su i socijalni radnici smeju ih odavati trećim osobama samo u slučajevima predviđenim zakonom.

Tvoja privatnost mora biti poštovana u svakom trenutku, s tim što se ne smatra narušavanjem prava na privatnost traženje informacija ili preduzimanje radnji neophodnih da bi ti usluga bila pružena, ili da bi bilo obezbeđeno neko tvoje pravo.

Pravo na pritužbu

Ako nisi zadovoljan pruženom uslugom, postupkom ili ponašanjem ustanove koja treba da ti pruži neku od usluga u okviru socijalne zaštite, ili ponašanjem nekog od zaposlenih u njoj, možeš podneti pritužbu.

Pritužba se podnosi nadležnom organu: ako imaš problem sa zaposlenim u ustanovi, pritužbu treba da podneseš njegovom direktoru; ako je problem u postupku same ustanove, predaćeš je u centru za socijalni rad koji te je tamo uputio; ako je problem u centru za socijalni rad, u zavisnosti od situacije, pritužbu ćeš uputiti gradskom ili opštinskom veću, Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu zaštitu ako si u Vojvodini, ili Ministarstvu rada i socijalne politike. Ukoliko nisi siguran kome treba da podneseš pritužbu na rad centra, najbolje je da pozoveš inspekciju socijalne zaštite.

Zabrana diskriminacije

Zabranjeno je svako pravljenje razlike između korisnika socijalne zaštite po osnovu rase, pola, starosti, nacionalne pripadnosti, socijalnog porekla, seksualne orijentacije, veroispovesti, političkog, sindikalnog ili drugog opredeljenja, imovnog stanja, kulture, jezika, invaliditeta ili drugog ličnog svojstva.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.1/5
(Ukupan broj ocena:3)
This entry was posted in Sistem socijalne zaštite and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje