U pravu si! Online

Šta je hraniteljstvo?

Hraniteljstvo je, u stvari, naziv za smeštaj deteta u porodicu koja nije njegova (ovo ne treba mešati sa usvojenjem). Centar za socijalni rad zaključuje ugovor o hraniteljstvu sa jednim članom porodice — hraniteljem.

Odnos između deteta i hranitelja u svakodnevnom životu trebalo bi da u najvećoj mogućoj meri odgovara odnosu dete—roditelj. Hranitelji preuzimaju neposrednu brigu o detetu i imaju dužnost da se staraju o njegovom zdravlju, razvoju, vaspitanju i obrazovanju.

Život deteta u hraniteljskoj porodici podleže jasnim pravilima kojih se hranitelj mora pridržavati, a socijalni radnici stalno prate šta se dešava s detetom.

Ko može biti smešten u hraniteljsku porodicu?

U hraniteljsku porodicu smeštaju se deca (maloletnici) bez roditeljskog staranja. Hraniteljstvo se može produžiti i posle 18. godine ako dete ima smetnje u psihofizičkom razvoju i nesposobno je da se samo stara o sebi, odnosno ako je na redovnom školovanju, ali u ovom poslednjem slučaju samo do navršene 26. godine.

U hraniteljsku porodicu može biti smešteno i dete pod roditeljskim staranjem koje ima smetnje u ponašanju ili u psihofizičkom razvoju.

Ko odlučuje o zasnivanju hraniteljstva?

Hraniteljstvo se zasniva odlukom centra za socijalni rad. Ako je dete starije od 10 godina i sposobno za rasuđivanje, za hraniteljstvo je neophodna i njegova saglasnost, a ako je pod roditeljskim staranjem ili starateljstvom, potrebna je i saglasnost roditelja odnosno staratelja.

Pravila pri izboru porodice

Dete se smešta u porodicu što bližu njegovom mestu porekla, i to, kad god je moguće i u interesu deteta, u srodničku porodicu (na primer, kod tetke i teče). Braća i sestre po pravilu se smeštaju u istu hraniteljsku porodicu. U jednu hraniteljsku porodicu može se smestiti najviše troje dece (dvoje ako je reč o deci sa smetnjama u razvoju).

Podobnost hranitelja

Hranitelj može biti samo osoba za koju je procenjeno da će se starati o detetu u njegovom najboljem interesu.

Hranitelj ne može biti osoba koja je:

 • potpuno ili delimično lišena roditeljskog prava ili poslovne sposobnosti;
 • obolela od bolesti koja može štetno delovati na hranjenika;
 • osuđena za krivično delo protiv braka i porodice, polne slobode ili života i tela.

Budući hranitelj podnosi dokumente kojima dokazuje da je podoban, a stručnjaci centra razgovaraju s njim i svim članovima njegove porodice o svim bitnim okolnostima i motivaciji za hraniteljstvo.

Hraniteljska licenca

Hranitelj treba da završi poseban program obuke i dobije licencu za bavljenje hraniteljstvom od posebne ustanove — centra za porodični smeštaj i usvojenje. Licenca važi dve godine.

Prestanak hraniteljstva

Hraniteljstvo prestaje:

 • kada dete navrši 18 godina života ili stekne potpunu poslovnu sposobnost pre punoletstva;
 • kada dete bude usvojeno;
 • kada umru dete ili hranitelj (u slučaju smrti hranitelja prednost pri zasnivanju novog hraniteljstva ima osoba koja je s njim živela u istom domaćinstvu);
 • raskidom hraniteljstva, o čemu odlučuje centar za socijalni rad na zahtev hranitelja i/ili roditelja, ili ako sam centar ustanovi da za time više nema potrebe ili da hranitelj više nije podoban za tu dužnost.

Ako hraniteljstvo prestane pre punoletstva deteta, o njemu se dalje staraju roditelji, a ako nema roditeljskog staranja, dalje odlučuje centar za socijalni rad.

Posebni oblici hraniteljstva

Urgentno hraniteljstvo primenjuje se u hitnim situacijama, kada su roditelji napustili, grubo zanemarivali ili zlostavljali dete, ili kada su sprečeni da brinu o njemu zbog teške bolesti ili smrti. Traje do razrešenja krizne situacije ili primene odgovarajuće mere zaštite.

Povremeno hraniteljstvo primenjuje se za dete s razvojnim ili zdravstvenim teškoćama koje živi u biološkoj ili hraniteljskoj porodici. Ono se povremeno smešta u drugu hraniteljsku porodicu na kraći period, da bi njegova osnovna porodica mogla da se odmori od napora koje nosi briga o takvom detetu i pripremi se da ponovo preuzme brigu o njemu.

Povremeno hraniteljstvo primenjuje se i za dete starije od 10 godina koje je na dužem smeštaju u domu, da bi steklo iskustvo porodičnog modela života i pripremilo se za samostalan život.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.5/5
(Ukupan broj ocena:18)
This entry was posted in Porodični smeštaj and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje