U pravu si! Online

Roditeljski dodatak

Roditeljski dodatak je novčana pomoć koju dobija majka posle porođaja, za prvo, drugo, treće i četvrto dete.

Ako majka već ima troje dece, a u četvrtom porođaju rodi dvoje ili više dece, dobiće roditeljski dodatak za svako od njih kao da je četvrto, ali to mora da odobri ministar za rad i socijalnu politiku.

Dodatak može dobiti i otac deteta ako ispunjava sve uslove, a majka nije živa, napustila je dete ili je iz objektivnih razloga sprečena da se brine o detetu.

Visina roditeljskog dodatka

Roditeljski dodatak daje se u fiksnom iznosu (za prvo dete odjednom, a za ostalu decu u 24 mesečne rate), prema redosledu rođenja dece, i u junu 2011. godine iznosio je:

 • za prvo dete 21.561 dinar;
 • za drugo dete 123.416 dinara (mesečna rata 5.142 dinara);
 • za treće dete 222.138 dinara (rata 9.256 dinara);
 • za četvrto dete 296.181 dinar (rata 12.341 dinar).

Visina dodatka usklađuje se dva puta godišnje s rastom troškova života.

Ko nema pravo na dodatak?

Dodatak će dobiti samo majka koja se neposredno brine o detetu koje je rodila, a njena prethodno rođena deca nisu u ustanovi socijalne zaštite, hraniteljskoj porodici niti data na usvojenje, i kojoj nije oduzeto roditeljsko pravo. Ako majka napusti dete dok se isplaćuje roditeljski dodatak, dalja isplata se obustavlja.

Ukoliko je dete smešteno u socijalnu ustanovu iz opravdanih razloga, zbog smetnji u razvoju, bolesti i telesnog oštećenja, majka će ipak dobiti roditeljski dodatak.

Na roditeljski dodatak nemaju pravo imućniji roditelji — oni koji plaćaju porez na osnovicu veću od dvanaest miliona dinara (ili ako ovoliki porez plaća neko iz njihovog domaćinstva). Takođe, dodatak neće moći da dobiju roditelji koji u trenutku podnošenja zahteva ne žive u Srbiji.

Postupak dobijanja dodatka

Za dobijanje roditeljskog dodatka treba da se obratiš gradskoj ili opštinskoj upravi u mestu u kojem živiš, u roku od šest meseci od dana rođenja deteta. Zahtev se podnosi ili u pisarnici uprave ili u opštinskom odnosno gradskom sekretarijatu zaduženom za socijalnu zaštitu. Obrazac zahteva možeš da dobiješ na istom mestu. Ako im je, pored navedenih, potrebno još dokumenata da bi utvrdili da li zadovoljavaš uslove za dobijanje dodatka, imaju pravo da ti ih traže.

Uz zahtev treba priložiti i sledeća dokumenta:

 • izvode iz matične knjige rođenih za svu decu;
 • prijave
  za decu;
 • original uverenja o državljanstvu za majku, koje ne može biti starije od šest meseci;
 • fotokopiju majčine lične karte (ako imaš biometrijsku ličnu kartu, daješ je na uvid i očitavanje);
 • fotokopiju overene majčine zdravstvene knjižice;
 • uverenje centra za socijalni rad po mestu stanovanja da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, da njena ranije rođena deca nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, i da majka nije lišena roditeljskog prava za ranije rođenu decu;
 • fotokopiju kartice tekućeg računa kod Poštanske štedionice; korisnicima koji ga nemaju, službenim putem biće otvoren tekući račun kod Poštanske štedionice.

Ako je neko od ranije rođene dece u socijalnoj ustanovi iz opravdanih razloga, dostavljaju se i izveštaj nadležnog centra za socijalni rad sa ocenom opravdanosti smeštaja deteta i prateća medicinska dokumentacija.

Potrebna dokumentacija za oca

Ako dodatak traži otac deteta, uz ostala dokumenta mora da podnese jedan od sledećih dokaza da se majka ne stara o detetu:

 • izvod iz matične knjige umrlih za majku,
 • uverenje centra za socijalni rad o činjenici da je majka napustila dete,
 • odluku suda da je majka lišena roditeljskog prava,
 • izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti,
 • potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku.

Rok za donošenje rešenja

Uprava mora da ti u roku od 30 dana izda rešenje o prihvatanju ili odbijanju tvog zahteva (izuzetno dva meseca ako posumnjaju u tačnost podataka ili verodostojnost dokumenata, pa moraju da ih proveravaju).

Žalba na rešenje o roditeljskom dodatku

Kada dobiješ rešenje gradske odnosno opštinske uprave o tome da li imaš prava na ovaj dodatak, ako nisi zadovoljna možeš da se žališ Ministarstvu za socijalnu politiku ili Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku i demografiju ako si iz Vojvodine, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.8/5
(Ukupan broj ocena:27)
This entry was posted in Materijalna pomoć države and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje