U pravu si! Online

Dečji dodatak – potrebna dokumenta

Zahtev za dodelu dečjeg dodatka podnosi se opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u mestu u kome živiš, na posebnom obrascu koji možeš dobiti na opštinskom šalteru. Taj zahtev s potvrdama o prosečnoj zaradi podnosi se svake godine, uz dokaze o drugim promenama koje su u međuvremenu nastupile.

Mogu ti tražiti još neke dokumente ako smatraju da su im potrebni da bi utvrdili činjenice.

Rešenje bi trebalo da dobiješ u roku od mesec dana (dva meseca ako moraju posebno da utvrđuju činjenice).

Šta sve treba da priložiš?

Uz popunjen obrazac zahteva treba da podneseš i:

 • izvod iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici;
 • uverenje da si državljanin Republike Srbije;
 • dokaze o
  za sve članove zajedničkog domaćinstva (vade se u MUP-u);
 • fotokopiju svoje overene zdravstvene knjižice;
 • dokaze o posedovanju odnosno neposedovanju nepokretnosti, kao i odgovarajućeg stambenog prostora (izvod iz zemljišnih knjiga — vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje Poreske uprave, uverenje iz Katastra ili ugovor o korišćenju stana);
 • potvrdu o prihodima za sve članove zajedničkog domaćinstva za tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva (potvrde poslodavca, Poreske uprave, Fonda PIO, NSZ i slično);
 • potvrdu o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove zajedničkog domaćinstva (potvrda iz Katastra);
 • sudsku presudu ili potvrdu poslodavca o obustavi od plate ako u porodici neko dobija ili daje izdržavanje;
 • potvrdu o svojstvu redovnog učenika za decu školskog uzrasta (dobija se u školi);
 • potvrdu centra za socijalni rad da se staratelj ili hranitelj neposredno brine o detetu;
 • fotokopiju kartice tekućeg računa.

Dodatna dokumenta za samohrane roditelje

Za samohrane roditelje potreban je, zavisno od konkretne situacije, jedan od ovih dokaza:

 • izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja ili rešenje o proglašenju nestalog lica umrlim;
 • sudska presuda o samostalnom vršenju roditeljskog prava;
 • rešenje invalidske komisije i potvrda Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da roditelj nije ostvario pravo na porodičnu penziju;
 • potvrda vojnog odseka da je drugi roditelj na odsluženju vojnog roka;
 • potvrda nadležnog kazneno-popravnog zavoda da je drugi roditelj na odsluženju zatvorske kazne duže od šest meseci.

Kad dete ne ide u školu ili ima smetnje u razvoju

Za decu koja iz opravdanih razloga ne idu u redovnu školu ili imaju smetnje u razvoju potrebno je doneti i:

 • potvrdu nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje;
 • akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju (o stepenu psihofizičke ometenosti deteta mišljenje daju opštinska, odnosno gradska komisija nadležna za pregled dece sa smetnjama u razvoju i njihov rad je besplatan);
 • akt o produženju roditeljskog prava ako je ono produženo i posle punoletstva deteta.

Žalba na rešenje o dečjem dodatku

Na sva rešenja lokalne uprave koja su u vezi s dečjim dodatkom možeš da podneseš žalbu ministru za rad i socijalnu politiku (pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku i demografiju ako živiš u Vojvodini), 15 dana od dana prijema spornog rešenja.

Žalbu predaješ opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, a oni odlučuju o tome da li će prvo pokušati da se poprave ili će žalbu odmah proslediti dalje. Ako donesu novo rešenje, i na njega možeš da se žališ.

Ministarstvo i Pokrajinski sekretarijat dužni su da reše tvoju žalbu u roku od dva meseca, a ako ni time nisi zadovoljan, ostaje ti mogućnost da podneseš tužbu Upravnom sudu.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.0/5
(Ukupan broj ocena:26)
This entry was posted in Materijalna pomoć države and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje