U pravu si! Online

Prestanak rada preduzetnika

Preduzetnik prestaje to da bude brisanjem iz registra preduzetnika zbog prestanka rada. Preduzetnik prestaje da radi ili svojom voljom (i tada treba da podnese prijavu za brisanje) ili po sili zakona (zbog smrti, odlukom suda i slično).

Prijava o prestanku rada

Prijavu o prestanku rada podnosi sam preduzetnik Agenciji za privredne registre, i u njoj navodi datum kada će prestati da radi. Taj datum ne može biti raniji od onoga kada se podnosi prijava za brisanje. Ako nije naveden nikakav datum, onda se kao dan prestanka rada računa datum izdavanja rešenja o brisanju iz registra. Taksa za brisanje iz registra je krajem 2011. godine iznosila 1.000 dinara. Po dobijanju rešenja o brisanju iz registra trebalo bi da o tome obavestiš i Poresku upravu.

Prestanak rada po sili zakona

Preduzetnik prestaje da radi po sili zakona:

 • smrću ili trajnim gubitkom poslovne sposobnosti;
 • istekom vremena na koje je registrovan, ako se registrovao na određeno vreme;
 • ako mu je račun u blokadi duže od dve godine, na osnovu zahteva za brisanje iz registra koji podnese Narodna banka Srbije ili Poreska uprava;
 • ako je pravosnažnom presudom utvrđena ništavnost registracije;
 • ako mu je pravosnažnom presudom, izvršnom odlukom nadležnog organa ili suda časti komore u koju je učlanjen zabranjeno obavljanje delatnosti;
 • u slučaju prestanka važenja saglasnosti, ako je za registraciju delatnosti bila neophodna saglasnost neke inspekcije ili drugog nadležnog organa.

U slučaju smrti i gubitka poslovne sposobnosti

U slučaju smrti preduzetnika, ako naslednici (ili članovi porodičnog domaćinstva – bračni drug, deca i usvojenici ili roditelji) ne nameravaju da nastave da rade, oni treba da podnesu prijavu o prestanku rada preduzetnika APR-u i obaveste Poresku upravu. Kada je reč o trajnom gubitku poslovne sposobnosti, prijavu brisanja treba da podnesu  članovi domaćinstva preduzetnika.

Međutim, naslednici, odnosno članovi domaćinstva, u ovim slučajevima mogu i da nastave da rade. Kada je reč o smrti, rok da se odluče za nastavak rada je 30 dana. Naslednik, odnosno član domaćinstva koji preuzima radnju (jer preduzetnik može biti samo jedan), mora biti poslovno sposoban. Ukoliko postoji više naslednika (odnosno članova domaćinstva), rešenjem o nasleđivanju ili posebnim sporazumom koji treba da potpišu svi treba odrediti ko će preuzeti posao. Prijavu za promenu podataka o preduzetniku, uz prateću dokumentaciju i uplatu takse, treba podneti APR-u.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.7/5
(Ukupan broj ocena:10)
This entry was posted in Promene u poslovanju and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje