U pravu si! Online

Postupak oporezivanja

Utvrđivanje i naplatu poreza, doprinosa i

obavlja Poreska uprava, a isti posao, kada je reč o dažbinama koje plaćaš opštini ili gradu, rade lokalni organi nadležni za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda (najčešće sekretarijati za finansije). Ovi organi, takođe, kontrolišu da li su poreski obveznici ispunili svoje obaveze kako valja i na vreme i da li vode propisanu poresku evidenciju.

Poreski obveznici, pored obaveza, imaju i neka prava, kao i mogućnost da pod određenim uslovima izdejstvuju odlaganje plaćanja dažbina.

Ono što je u ovom tekstu rečeno o Poreskoj upravi odnosi se i na odgovarajuće lokalne organe. Oni samo ne mogu da otkrivaju poreska krivična dela (što je rezervisano za poresku policiju) i odlučuju po žalbama.

Prava poreskih obveznika

Poreski obveznik ima pravo da od poreskih organa besplatno dobije sva obaveštenja o propisima, sopstvenoj poreskoj situaciji, obrazloženja odluka i uvid u podatke koje Poreska uprava ima o njemu. On ima pravo da zastupa svoje interese i koristi poreske olakšice i pravna sredstva kao što je žalba. Obveznik čija su prava povređena ima pravo na sudsku zaštitu.

Službenici Poreske uprave i sva ostala službena lica dužni su da kao službenu tajnu čuvaju svaki dokument ili informaciju o poreskom obvezniku.

Poslovne knjige i evidencija

Privredna društva i preduzetnici dužni su da vode poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja. Poreskoj upravi moraš da omogućiš potpuni uvid u ovu dokumentaciju, a ako knjige vodiš na računaru, i pristup hardveru i softveru.

Poreska prijava

Poreska prijava jeste izveštaj obveznika Poreskoj upravi o ostvarenim prihodima, izvršenim rashodima, dobiti, imovini, prometu dobara i usluga i drugim transakcijama od značaja za utvrđivanje poreza.

Prijava se podnosi filijali Uprave u mestu u kojem si registrovan, na propisanom obrascu, u roku predviđenom posebnim zakonom za svako davanje, i uz nju se prilažu odgovarajući dokazi. Možeš da tražiš da ti iz opravdanih razloga produže rok za podnošenje prijave, najduže za šest meseci.

Ako ustanoviš da prijava koju si podneo sadrži grešku ili propust, moraš odmah, a najkasnije do isteka roka zastarelosti, da podneseš izmenjenu prijavu. To možeš da uradiš najviše dva puta za isti poreski period — treći put optužiće te za neki prekršaj ili krivično delo.

Utvrđivanje poreza

Utvrđivanje poreza obavlja ili sam poreski obveznik za poreze za koje je to propisano (doprinosi, porez na zaradePDV), ili Poreska uprava, u ostalim slučajevima ili kada obveznik nije izvršio obavezu da sam izračuna i uplati porez.

Naplata poreza

Porezi se plaćaju bezgotovinski, uplatom s tvog računa na odgovarajući račun javnih prihoda, do dana dospelosti za plaćanje. Poreska uprava može ustanoviti privremene mere za obezbeđenje naplate (zaloga, hipoteka, blokada računa…).

Ukoliko poreske obaveze ne platiš na vreme, Poreska uprava poslaće ti opomenu, a kada istekne rok za plaćanje iz nje, pokrenuće postupak prinudne naplate.

Ako je tvoja uplata veća od duga, višak možeš da koristiš za izmirenje kasnijih obaveza, a na tvoj zahtev može ti se i vratiti.

Odlaganje plaćanja

Poreska uprava može, na zahtev obveznika, u celosti ili delimično odložiti plaćanje duga ako bi plaćanje na vreme predstavljalo neprimereno veliko opterećenje ili obvezniku nanelo bitnu ekonomsku štetu.

Od obveznika se u tom slučaju traže sredstva obezbeđenja.

Odlaganje plaćanja može da izdejstvuje i obveznik koji ne zadovoljava ove uslove, ako ponudi menicu ili bankarsku garanciju na iznos ne manji od visine duga.

Može se odobriti jednokratno odlaganje ili plaćanje na rate, ali najduže do 12 meseci.

Kamata

Na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja obračunava se i plaća kamata jednaka godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za deset odsto.

Zastarelost

Pravo na utvrđivanje i naplatu poreza, kao i na povraćaj poreza, zastareva za pet godina, računajući od prvog dana naredne godine od one u kojoj je to trebalo uraditi.

Zastarelost se prekida svakom radnjom Poreske uprave protiv dužnika. Posle prekida zastarelost počinje da teče iznova.

Sva prava i obaveze u vezi s porezima zastarevaju u roku od deset godina. Ovo se ne odnosi na doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji nikad ne zastarevaju.

Žalba i upravni spor

Žalba na akte Poreske uprave podnosi se u roku od 15 dana od prijema rešenja, ali po pravilu ne odlaže izvršenje. Organ koji odlučuje o žalbi može odložiti izvršenje ako dokumentuješ da bi plaćanjem poreza pre konačnosti rešenja pretrpeo bitnu ekonomsku štetu. Zaključak o odlaganju izvršenja donosi se po hitnom postupku.

Odluka o tvojoj žalbi mora se doneti u roku od 60 dana.

Protiv konačnog poreskog rešenja može se pokrenuti upravni spor. Tužba se može podneti i kada o tvojoj žalbi odluka nije doneta u zakonskom roku, ali u svakom slučaju ne odlaže izvršenje.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.8/5
(Ukupan broj ocena:9)
This entry was posted in Porezi, doprinosi i takse and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje