U pravu si! Online

Nedostaci robe, reklamacija i garancija

Roba koju isporučiš kupcu mora, pre svega, da odgovara opisu koji si dao, a ako je robu kupio na osnovu nekog uzorka ili modela, ona mora imati ista svojstva kao taj uzorak ili model. Drugim rečima, između ponuđene (ugovorene) i isporučene robe mora da postoji saobraznost.

Prava kupca u slučaju nesaobraznosti odnose se i na usluge.

Odgovornost trgovca

U slučaju da nesaobraznost postoji u momentu predaje robe, odgovornost da ispravi stvar ima trgovac, koji ne može da se izvuče na sopstveno neznanje. Čak i ako se radi o robi čiju je neispravnost skrivio proizvođač, obaveza da ispravi stvar i dalje je na trgovcu.

Ako se problem pojavi posle predaje robe, odgovornost je, takođe, na trgovcu, ali samo ukoliko problem potiče od uzroka koji je postojao pre predaje.

Trgovac nije odgovoran kada je potrošaču problem bio poznat u momentu zaključenja ugovora.

Kupac treba da pregleda stvar koju kupuje ili da je da na pregled. Ako pregleda stvar zajedno s trgovcem, mora odmah da kaže koje je nedostatke uočio, inače će izgubiti prava koja mu u vezi s tim pripadaju. Ukoliko je pregled obavljen kasnije, ili roba ima skrivene nedostatke koji se nisu mogli odmah uočiti, kupac ima rok od osam dana da o tome obavesti prodavca.

Sve obaveze da postupi po zahtevima kupca trgovac gubi tek po isteku dve godine otkad je kupac primio robu. Ako je u pitanju polovna roba, trgovac i potrošač mogu odrediti i kraći rok, ali ne kraći od godinu dana.

Reklamacija

Reklamacija je sredstvo kojim potrošač traži od trgovca da popravi ili zameni robu (bilo zbog nedostataka ili po garanciji), da umanji cenu ili raskine ugovor.

Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom za njegovo rešavanje.

Šta kupac može da zahteva ako roba ne odgovara ugovoru?

Kada utvrdi nesaobraznost, potrošač ima pravo da traži od trgovca da se ona otkloni (da se roba popravi ili zameni tako da odgovara ugovoru), i to bez naknade. Trgovac mora udovoljiti ovakvom zahtevu „u primerenom roku i bez značajnih neugodnosti za potrošača“. Ako to nije moguće ili predstavlja nesrazmerno opretećenje za trgovca (na primer, traži velike troškove, a nedostatak robe je minimalan), kupac može da zahteva umanjenje cene ili raskidanje ugovora (tada on vraća robu, a trgovac njemu novac).

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Garancija

Garancija je svako obećanje koje trgovac ili proizvođač daje u vezi s robom, i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u obećanju (izjavi), kao i oglašavanju u vezi s tom robom. U principu, garancijom se trgovac ili proizvođač obavezuje da će u određenom roku otklanjati kvarove na prodatoj stvari (ili je zameniti ispravnom, koja nema nedostataka), pod uslovom da se ta stvar koristi na uobičajen način.

Upotreba izraza „garancija“ ili nekog sličnog termina predstavlja obmanjujuće poslovanje ako se pod time podrazumeva davanje potrošaču samo onih prava koja inače po zakonu ima, da u roku od dve godine traži od trgovca da popravkom ili zamenom saobrazi robu ugovoru.

Garantni list

Garantnli list jeste pismena potvrda da za određenu robu postoji garancija. Ako ti potrošač zatraži garantni list za takvu robu, moraš mu ga dati, ali će on imati pravo na garanciju i u slučaju da nema taj dokument.

Trajanje garantnog roka

U slučaju manje popravke, garantni rok produžava se za onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari. Međutim, kad je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamena stvari ili njena bitna popravka, garantni rok počinje da teče od zamene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.

Pravo na naknadu štete

Kupac ima pravo na naknadu štete koju pretrpi kao posledicu nekog nedostatka robe koju je kupio. Odgovornost da nadoknadi štetu leži na proizvođaču i trgovcu, s tim što postoje slučajevi u kojima i jedan i drugi mogu biti oslobođeni odgovornosti (proizvođač, na primer, ako nije stavio proizvod u promet).

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.5/5
(Ukupan broj ocena:9)
This entry was posted in Odnosi sa potrošačima and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje