U pravu si! Online

Ugovori sa dobavljačima i poslovnim partnerima

Svoje odnose sa dobavljačima i poslovnim partnerima treba da regulišeš ugovorima. Ugovorom se smatra i usmeni dogovor, ali je u nekim slučajevima obavezna pismena forma (ugovor o trgovinskom zastupanju, na primer), koja je svakako sigurnija. Kada je reč o kupoprodaji robe, sklapaš ugovor o prodaji, a za usluge — ugovor o delu. Odredbe o zastarelosti, naknadi štete, raskidu ugovora, ništavnosti i rušljivosti, zajedničke su za obe vrste ugovora.

Ugovor o prodaji

Kada nabavljaš robu, mašine, opremu, inventar, ili ti te stvari prodaješ drugom privrednom društvu ili preduzetniku, vi treba da zaključite ugovor o prodaji.

Obaveza prodavca jeste da preda stvar kupcu na mestu i u vreme predviđeno ugovorom. Smatra se da je prodavac izvršio tu obavezu kada je kupcu predao samu stvar ili ispravu na osnovu koje kupac može da je preuzme. Kupac je dužan da stvar plati u vreme i na način predviđen ugovorom.

Prodavac mora da preda ispravnu stvar, sa svim dodacima koji su predviđeni uz nju, osim ako nije drugačije ugovoreno, ili se nešto drugo podrazumeva po prirodi posla (na primer, ako kupuješ nešto na otpadu).

Troškove predaje i sve troškove pre toga, ako nije nešto drugo ugovoreno, snosi prodavac, a kasnije troškove kupac.

Kupac treba da pregleda stvar koju je primio, ili je dâ na pregled nekom ko se u to razume, čim to bude moguće. On odmah mora da obavesti prodavca o uočenim nedostacima. Ukoliko to odlaže, izgubiće prava na otklanjanje nedostataka.

Ugovor o delu (uslugama)

Pružanje usluga između privrednih društava i preduzetnika reguliše se ugovorom o delu, kojim se jedna strana (poslenik, preduzimač, izvođač radova) obavezuje da obavi određeni posao, kao što je izrada ili popravka neke stvari ili izvršenje nekog fizičkog ili intelektualnog zadatka, a naručilac se obavezuje da mu za to plati naknadu.

Ako ugovorom nije predviđen rok, poslenik treba da završi posao u razumnom roku, s obzirom na posao i okolnosti. On nije odgovoran ako je do kašnjenja došlo zbog ponašanja naručioca.

Ako ugovorom nije izričito predviđeno da poslenik mora lično da obavi ugovoreni posao, on može da ga poveri i nekom trećem, ali i dalje odgovara za izvršenje posla.

Zastarelost

Međusobna potraživanja privrednih društava zastarevaju u roku od tri godine, računajući od svake pojedinačne isporuke robe ili svake pojedinačno obavljene usluge. Rok zastarelosti ugovora u kojima je jedna od strana preduzetnik jeste 10 godina. To je rok u kojem, ako nisi uspeo da na drugi način naplatiš potraživanje, možeš da podneseš tužbu sudu.

Ništavni ugovori

U ugovoru se mogu naći i odredbe koje su u suprotnosti sa zakonom. Te odredbe neće važiti (biće ništavne), a u nekim slučajevima neće važiti ceo ugovor. To su odrebe kojima neko pokušava da iskoristi tvoje teško stanje, liši te nekog zakonskog prava ili izvuče neku korist na koju nema pravo.

Rušljivi ugovori

Ugovori koji su sklopljeni pod pretnjom, prinudom, u zabludi, prevarom, usled nesporazuma, nisu ništavni nego rušljivi. To znači da od suda možeš da tražiš da ih poništi ako si ti bio žrtva neke od navedenih situacija, ali i ne moraš ukoliko ti odgovaraju.

Poništenje možeš da tražiš u roku od godinu dana od kada si saznao za razlog rušljivosti, odnosno od prestanka prinude. To pravo u svakom slučaju prestaje tri godine od dana zaključenja ugovora.

Raskid ugovora

Do raskida ugovora može doći sporazumno, jednostrano ili po odluci suda. Raskidom su obe strane oslobođene obaveza, osim obaveze naknade štete. Svaka strana ima pravo da joj se vrati ono što je do tada dala, i duguje naknadu za korist koju je imala od onoga što treba da vrati.

U slučaju jednostranog raskida, jedna strana zahteva raskid zato što druga nije izvršila ugovornu obavezu. Kad u ugovoru piše da je rok bitan sastojak ugovora, ugovor se po isteku roka raskida automatski, osim ako poverilac traži da dužnik ipak ispuni ugovoreno. Ako rok nije bitan sastojak, poverilac mora dužniku da dâ priliku da ispuni obaveze u naknadnom roku. Ukoliko je očigledno da jedna od strana neće ispuniti ugovor, druga može da ga jednostrano raskine i pre isteka roka.

Ako nastupe okolnosti zbog kojih ti je otežano ispunjenje ugovora (ali ne i onemogućeno, jer tada ugovor prestaje da važi po sili zakona) ili se ne može ostvariti svrha ugovora, možeš od suda da tražiš da ga raskine. Te okolnosti mogu biti, na primer, prirodne pojave, promene propisa ili nagli skok ili pad cena.

Naknada štete

Ukoliko poslovni partner kasni sa ispunjenjem ugovora ili ga uopšte ne ispuni, imaš pravo da preko suda tražiš naknadu štete koju si pretrpeo. On pre svega ima obavezu da uspostavi stanje pre nastanka štete. Ako se time šteta ne otklanja u potpunosti, sud će ti za razliku dosuditi novčanu naknadu. Ukoliko ranije stanje nije moguće uspostaviti, celokupna šteta biće ti nadoknađena u novcu.

Imaš pravo i na naknadu izmakle koristi (dobitka ili zarade), koju bi ostvario da je ugovor ispunjen.

Onaj od koga tražiš odštetu ne mora da ti je plati ako dokaže da iz opravdanih razloga nije mogao da ispuni svoju obavezu.

Ukoliko je oštećena strana osim štete imala i neki dobitak ili je uticala na to da do štete dođe, to će se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja visine naknade.

Za novčani dug imaš pravo na zakonsku zateznu kamatu (u visini mesečnog rasta troškova života plus 0,5 odsto), bez obzira na to da li si pretrpeo štetu ili ne.

Kada je ugovor povređen namerno ili krajnjom nepažnjom, važe posebna pravila.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.9/5
(Ukupan broj ocena:4)
This entry was posted in Odnosi sa dobavljačima i poslovnim partnerima and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje