U pravu si! Online

Sporovi sa dobavljačima i poslovnim partnerima

Sporove sa dobavljačima i poslovnim partnerima možeš da rešiš pred privrednim sudovima, stalnim izabranim sudom (arbitražom) Privredne komore Srbije (čiji su članovi po zakonu svi preduzetnici i privredna društva), odnosno Privredne komore Vojvodine, a možeš i da se obratiš sudovima časti pri regionalnim privrednim komorama ili Privrednoj komori Srbije (PKS).

Sporovi pred privrednim sudovima

Za sve sporove koji bi mogli da nastanu u tvojim odnosima sa dobavljačima i poslovnim partnerima, kao i sa javnim preduzećima, nadležni su privredni sudovi. Prvostepenih privrednih sudova ima 16. Jedan je nadležan za grad Beograd, a ostali za jedan do dva okruga (niški sud čak za tri). Postoji i Privredni apelacioni sud, koji rešava žalbe na prvostepene presude.

Privredni sudovi vode i izvršne i vanparnične postupke u kojima su stranke preduzetnici ili privredna društva, kao i postupak stečaja privrednih društava.

Kada privredni sud presudom obaveže privrednog subjekta da nešto učini, ta presuda predstavlja izvršnu ispravu. U njoj se ostavlja određeni rok za dobrovoljno ispunjenje, posle kojeg druga strana ima pravo da traži prinudno izvršenje.

Ukoliko zakon nije izričito odredio koji je sud nadležan za neki spor, ti i druga strana možete se dogovoriti o tome, u ugovoru na osnovu kojeg se sudite, ili naknadno, pismenim sporazumom.

Izvršenje na osnovu verodostojne isprave

Ako imaš neko od sredstava obezbeđenja, ili fakturu (račun) sa otpremnicom ili drugi dokaz da je tvoj dužnik obavešten o tome da ti je dužan, ne moraš da se sudiš s njim. Dovoljno je da sudu podneseš predlog za izvršenje i taj dokument (to se zove verodostojna isprava) i sud odmah pokreće izvršni postupak. Međutim, i u tom slučaju može se desiti da ćeš ipak morati da se parničiš, ako tvoj dužnik blagovremeno podnese prigovor.

Sporovi pred redovnim sudom

Kada preduzetnik prestane da posluje, a nije vratio sve dugove radnje, sporovi s njegovim poveriocima vodiće se pred redovnim osnovnim sudom, a ne pred privrednim.

Sudovi časti

Ovi sudovi postoje pri regionalnim privrednim komorama (kao i pri beogradskoj i pokrajinskim komorama). Oni razmatraju povrede dobrih poslovnih običaja, narušavanje jedinstvenog tržišta i monopolističko ponašanje, kao i neizvršavanje obaveza članova prema komori i neizvršavanje odluka komore.

Postoji i sud časti pri sedištu PKS-a, koji je nadležan kada u sporu učestvuju stranke čije je sedište na teritoriji različitih regionalnih komora, kao i kada oštećeni ima sedište, odnosno prebivalište van teritorije Srbije.

Komoru zastupa tužilac suda časti, kome se podnose prijave za pokretanje postupka. Tužilac odlučuje o tome da li ima osnova da podnese optužni predlog. Ako te obavesti da nema, imaš 30 dana da se sam obratiš sudu časti.

Optužni predlog može se podneti u roku od godinu dana po saznanju o učinjenoj povredi i učiniocu, a najkasnije u roku od tri godine od dana kada je povreda učinjena.

Sud časti može da izrekne javnu opomenu, kao i razne zabrane (učešća u radu organa komore, učešća na sajmovima itd.), a preduzetnicima može biti zabranjen i rad, na određeno vreme ili trajno. Može se izreći i mera zabrane spoljnotrgovinskog poslovanja na tri do šest meseci.

Arbitraža

Arbitraža je postupak rešavanja spora bez odlaska u privredni sud. Ovaj postupak sprovodi se ako to strane u sporu pismeno ugovore, u ugovoru na osnovu kojeg se spore, ili naknadnim sporazumom.

Arbitražu može sprovoditi stalna institucija ili privremeni organ, nadležan samo za spor zbog kojeg se obrazuje. Stalne arbitraže (zovu se stalni izabrani sudovi) postoje pri PKS-u i privrednim komorama Vojvodine i Kosova i Metohije. Pri PKS-u postoji i Spoljnotrgovinska arbitraža.

Postupak se pokreće tužbom ili zahtevom za arbitražu. Arbitražna odluka je konačna i protiv nje se ne može izjaviti žalba. Ona ima snagu pravosnažne sudske presude.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.5/5
(Ukupan broj ocena:2)
This entry was posted in Odnosi sa dobavljačima i poslovnim partnerima and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje