U pravu si! Online

Šta ti možeš da uradiš inspekciji?

Zakoni koji regulišu određene oblasti predviđaju da li je moguća žalba na rešenje inspekcije. Ipak, i u slučajevima kada ona nije dozvoljena, imaš pravo (uz retke izuzetke kada je predviđeno da se ne može povesti upravni spor) da protiv rešenja inspekcije podneseš tužbu Upravnom sudu. To pravo imaš i kada si dobio pravo žalbe, iskoristio ga, ali nisi zadovoljan odlukom po žalbi.

Kome se žališ?

Rešenje na koje se žališ mora da sadrži uputstvo o tome da li možeš da se žališ, kome i u kom roku, u koliko primeraka i s kolikom taksom. Ako ovo uputstvo ne postoji ili je nepotpuno, žalbena instanca razlikuje se u zavisnosti od toga o kojoj inspekciji se radi. Svejedno, žalbu uvek predaješ na šalteru inspekcije na koju se žališ.

Rokovi za podnošenje žalbe

Rok za žalbu je 15 dana od dana kada si dobio rešenje, osim ako zakonom koji reguliše konkretnu oblast nije predviđen drugačiji rok.

Šta inspekcija radi s tvojom žalbom?

U slučaju da shvate da s postupkom kontrole ili samim rešenjem nešto zaista nije u redu, inspektori koji pregledaju tvoju žalbu mogu da urade ono što su propustili u prvom postupku kontrole. Oni su tada slobodni da donesu novo rešenje, na koje ponovo imaš pravo žalbe.

Ako inspekcija ne izmeni svoje prvobitno rešenje, žalbu prosleđuje nadležnom organu (najkasnije 15 dana od kada si je predao), a ako utvrde da si prekoračio rok ili žalba nije dopuštena, o tome moraju doneti zaključak na koji takođe imaš pravo da se žališ.

Drugostepeni organ (onaj koji je nadležan da odluči o žalbi) može odbiti žalbu (ako smatra da je s prvobitnim rešenjem sve u redu, odnosno i ako ima manjih grešaka koje ne mogu da izmene konačan ishod), poništiti rešenje u celini ili delimično, ili ga izmeniti. Ako poništi rešenje, može da vrati predmet na ponovno odlučivanje prvostepenoj inspekciji, ili da sam donese novo rešenje.

U svakom slučaju, rešenje po žalbi mora biti doneto i dostavljeno podnosiocu žalbe u roku od dva meseca od dana njene predaje.

Upravni spor

U ogromnom broju slučajeva, ako nisi zadovoljan rešenjem po žalbi ili ako žalba uopšte nije dopuštena, protiv konačnog rešenja inspekcije možeš da pokreneš spor pred Upravnim sudom. Ukoliko rok za podnošenje tužbe nije određen posebnim zakonom, tužbu moraš podneti u roku od 30 dana od prijema drugostepenog rešenja (rešenja po žalbi).

Superanaliza

U slučaju da je sanitarni inspektor doneo rešenje na osnovu stručne analize, ti u roku od tri dana možeš zahtevati od inspekcije da se sprovede dodatno laboratorijsko istraživanje (superanaliza). Ako se rezultati razlikuju, prednost se daje onima iz superanalize.

Prigovor na postupanje inspektora

Ukoliko nisi zadovoljan ponašanjem inspektora, možeš da podneseš pritužbu organu koji je nadležan da ga kontroliše (na primer, ako je reč o inspektoru rada, to je direktor Inspektorata za rad ili ministar rada). U pritužbi ćeš objasniti šta se, gde i kada desilo, navesti ime i prezime inspektora ako ga znaš, i u kom ogranku inpekcije on radi. Treba da napišeš i osnovne podatke o sebi (ime, prezime, kontakt adresu i/ili telefon).

Naknada štete

Svaku štetu koju ti inspektor eventualno nanese prilikom kontrole, država mora da ti nadoknadi. Inspektor je obavezan da u takvim slučajevima sastavi poseban zaključak o šteti, odvojeno od zaključka o ishodu kontrole.

Ako nisi zadovoljan procenjenom visinom štete, možeš da se žališ, a ako ni rešenje po žalbi ne bude odgovarajuće, možeš pre redovnim sudom da povedeš spor za naknadu štete.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.7/5
(Ukupan broj ocena:7)
This entry was posted in Inspekcije and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje