U pravu si! Online

Postupak inspekcijske kontrole

Inspekcijska kontrola može biti redovna ili vanredna. U redovnu kontrolu inspektori dolaze na osnovu godišnjih planova rada, a u vanrednu po nečijoj prijavi. Oni, dakle, ne mogu tek tako da odu u kontrolu bilo koje firme. Na primer, tržišni inspektor mora imati pismeni nalog svog šefa, a turistički mora šefu da prijavi svaku započetu kontrolu. Uvek, pa i tamo gde u slučaju potrebe inspektor može da započne kontrolu bez znanja svog pretpostavljenog, on prvo mora da se predstavi i pokaže službenu legitimaciju.

Ovlašćenja inspektora

Svaki inspektor može da:

 • traži da mu pokažeš dokumentaciju firme;
 • pregleda poslovne prostorije, službena vozila, uređaje i robu;
 • uzme uzorke robe i drugih predmeta i briseve sa osoba i predmeta i pošalje ih na analizu u ovlašćene laboratorije (u nekim slučajevima ti svakako snosiš troškove uzimanja uzoraka i njihove analize, a u drugim samo ako se dokaže da su uzorci neispravni);
 • naredi merenja u samom poslovnom objektu (na primer, nivoa buke, zračenja ili vibracija);
 • sasluša i uzme izjave od svih osoba koje imaju veze s predmetom inspekcijske kontrole.

Uz to, posebnim zakonima koji regulišu oblast za koju su nadležni, inspektorima mogu biti data i neka druga ovlašćenja.

Prava i obaveze kontrolisanih

Svi zaposleni, pa i svi ostali građani, dužni su da omoguće inspektoru da nesmetano obavlja svoju dužnost i daju mu sve što zatraži, a ko se ogluši o ovu obavezu može da završi kod sudije za prekršaje.

S druge strane, predstavnik kontrolisane firme ima pravo da bude prisutan u svakom trenutku inspekcijske kontrole. Zaposleni nisu dužni da odgovaraju na pitanja ukoliko bi time povredili profesionalnu ili poslovnu tajnu, a i sam inspektor dužan je da čuva tvoje poslovne tajne.

Zapisnik o inspekcijskoj kontroli

Posle obavljene kontrole inspektor mora da sastavi zapisnik, u kojem će navesti šta je sve našao prilikom kontrole, koje je mere preduzeo i šta je naredio firmi koju je kontrolisao. U zapisniku se može ostaviti rok u kojem kontrolisana firma mora da otkloni nedostatke u poslovanju koje je uočio inspektor. U tom slučaju, ako firma u propisanom roku postupi po nalozima inspektora, neće biti donošeno zvanično rešenje o kaznenim merama.

Pre zaključenja, inspektor mora da pročita zapisnik svim osobama koje učestvuju u postupku ili su dale izjave. Svako od njih ima pravo da stavi primedbe na sadržaj zapisnika, a inspektor u taj isti zapisnik mora da unese i te primedbe.

Potpisivanje zapisnika

Na kraju postupka kontrole, svi koji su dali izjave treba da potpišu zapisnik, uključujući i inspektora. Ako neko od učesnika odbije da potpiše zapisnik, inspektor mora i to da upiše i da navede razlog. Svaka dopuna već zaključenog zapisnika mora se potpisati i overiti.

Onaj ko je uložio prigovor zadržava pravo da se žali i na rešenje inspekcije koje je doneto na osnovu zapisnika.

Prigovor na zapisnik

U nekim slučajevima dozvoljeno je podneti prigovor na zapisnik. Tada je inspekcija dužna da u određenom roku (obično 15 ili 30 dana) preispita zapisnik i odgovori na prigovor. Inspektor je obavezan da dostavi primerak zapisnika firmi nad kojom je obavio kontrolu.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.4/5
(Ukupan broj ocena:6)
This entry was posted in Inspekcije and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje