U pravu si! Online

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

Za određene poslove poslodavac ne mora sa radnikom da zaključuje ugovor o radu, već može da ga angažuje po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, po kome radnik nema sva prava koja bi inače imao kao zaposleni. Reč je o poslovima koji ne smeju da traju duže od 120 dana u kalendarskoj godini. To su, na primer, poslovi u poljoprivredi, rad u ugostiteljstvu tokom sezone, privremeni dopunski poslovi, pomoć kad je manjak radnika i slično.

Ko može da obavlja ove poslove?

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova poslodavac može da zaključi sa: nezaposlenom osobom, zaposlenim koji radi nepuno radno vreme (ali samo za radno vreme koje mu nedostaje do punog radnog vremena) ili korisnikom starosne penzije. Ukoliko ima ugovor o saradnji sa nekom omladinskom, odnosno studentskom zadrugom koja okuplja učenike, studente i nezaposlene osobe mlađe od 30 godina, on može da po ovom ugovoru angažuje i članove te zadruge.

Koliko dugo možeš da radiš po ovom ugovoru?

Kada odradiš 120 dana kod jednog poslodavca, ugovor u svakom slučaju prestaje (pošto se zaključuje najviše na toliko) i ti moraš ili da pređeš na drugu vrstu poslova kod istog poslodavca (tom prilikom potpisuješ novi ovakav ugovor), ili da promeniš poslodavca. U slučaju da je za obavljanje posla za koji se sklapa ugovor potrebno više od 120 dana u okviru kalendarske godine, poslodavac mora da sa radnikom zaključi ugovor o radu.

Ko zaključuje ugovor?

Ugovor, obavezno u pisanom obliku, sklapaju direktno poslodavac i radnik. Ako radiš preko zadruge, ti ovlašćuješ zadrugu da ti traži posao i da potpisuje ugovor s poslodavcem u tvoje ime, s tim što ti za svaki pojedinačni posao moraš da daš saglasnost da to urade.

Sadržaj ugovora

Osim podataka o poslodavcu i radniku, ugovor o privremenim i povremenim poslovima treba da sadrži i opis posla, radno vreme, mesto obavljanja posla, period na koji se zaključuje ugovor i iznos naknade koju radniku treba da isplati poslodavac, izraženu po radnom satu ili za celokupni period za koji je angažovan. Mogu biti utvrđena i druga prava koja imaju zaposleni (topli obrok, prevoz, dnevnice za službeni put i sl.). Ugovorom može biti predviđeno i pod kojim uslovima poslodavac može da ga otkaže (ako angažovani radnik nekvalitetno obavlja posao, na primer).

Plaćanje doprinosa

Ako ne radiš preko zadruge, poslodavac mora da te prijavi na penzijsko i zdravstveno osiguranje kao da si zaposlen i da za sve vreme tvog angažovanja uplaćuje doprinose i porez na dohodak. Ako radiš preko zadruge, onda te ona prijavljuje na osiguranje i plaća doprinose. Međutim, učenici i studenti mlađi od 26 godina (dakle, oni koji se ne smatraju nezaposlenima) koji rade preko zadruge, zdravstveno su osigurani samo za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, nemaju penzijsko osiguranje, a invalidsko im važi samo za slučaj invalidnosti i telesnih oštećenja prouzrokovanih povredom na radu i profesionalnom bolešću. Za njih se plaća poseban, manji, porez na dohodak.

Ako je ugovor nezakonit

Ukoliko po ovom ugovoru radiš duže od 120 dana tokom jedne kalendarske godine, na istim poslovima i kod istog poslodavca, onda je poslodavac prekršio zakon, jer je s tobom morao da zaključi ne ovaj ugovor, već ugovor o radu. U tom slučaju možeš da se obratiš inspekciji rada, a možeš i da pokreneš sudski spor u kojem ćeš tražiti da se utvrdi da si, zapravo, u radnom odnosu i da ti poslodavac da sve što ti tada pripada. Inspektor rada posebno procenjuje da li su poslovi koji se obavljaju zaista privremenog ili povremenog karaktera, da li je za njihovo obavljanje pravilnikom o radu ili sistematizacijom radnih mesta utvrđeno to radno mesto, da li poslodavac uplaćuje doprinose i tako dalje.

U slučaju kršenja ugovora

Ukoliko poslodavac krši odredbe ugovora o privremenim i povremenim poslovima, protiv njega možeš da pokreneš sudski spor. Ako si član zadruge i smatraš da su poslodavac ili zadruga povredili neko tvoje pravo, pokušaj prvo da rešiš problem dogovorom unutar zadruge. Ukoliko to nije moguće, a tvoja zadruga je članica Studentsko-omladinskog zadružnog saveza Srbije, možeš da pokušaš da rešiš spor putem njihove arbitraže. Ako ni to ne da rezultat, ostaje ti još samo sud.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.7/5
(Ukupan broj ocena:107)
This entry was posted in Rad van radnog odnosa and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje