U pravu si! Online

Prava i obaveze deteta

Kao što ćemo videti, prava deteta uglavnom se izražavaju kroz obaveze drugih – uključujući roditelje, državu i društveno okruženje. U vezi s tim, član 6. Porodičnog zakona Republike Srbije sadrži tri važne odredbe:

 • svako je dužan da se rukovodi najboljim interesom deteta u svim aktivnostima koje se deteta tiču.
 • država ima obavezu da preduzima sve potrebne mere za zaštitu deteta od zanemarivanja, fizičkog, seksualnog i emocionalnog zlostavljanja i od svake vrste eksploatacije.
 • država ima obavezu da poštuje, štiti i unapređuje prava deteta.

Univerzalnost prava deteta

SVA prava deteta uživaju SVA deca – nezavisno od toga da li su rođena u vanbračnoj zajednici ili u braku, da li imaju ili nemaju roditelje, da li su usvojena ili žive u domu za nezbrinutu decu.

Pravo na razvoj

Dete ima pravo na pravilan i potpun razvoj, što podrazumeva obavezu roditelja, okruženja i države da mu obezbede najbolje zdravstvene i opšte životne uslove. U sklopu ovog prava, važan detalj odnosi se na pravo deteta da samo odluči o podvrgavanju medicinskom zahvatu – pod uslovom da je starije od 14 godina i da je sposobno za rasuđivanje.

Pravo na mišljenje

Ako je sposobno da formira mišljenje, dete ima pravo da ga slobodno izrazi, ali i da blagovremeno dobije sve informacije koje su mu potrebne za formiranje tog mišljenja.

Mišljenju deteta mora se posvetiti dužna pažnja u svim postupcima u kojima se odlučuje o njegovim pravima, a u skladu sa njegovim godinama i zrelošću. Već u uzrastu od deset godina, dete je slobodno da neposredno izrazi svoje mišljenje u sudskom i upravnom postupku, a može zatražiti i pomoć od suda ili državnog organa radi ostvarenja tog prava.

Pravo stanovanja

Do 18. godine, dete ima pravo na život u roditeljskom domu. Ovu zakonsku odredbu možemo posmatrati iz dva ugla: prvo, maloletno dete ne može biti izbačeno na ulicu ni iz kakvog razloga i ni pod kojim uslovima. Njegovo pravo stanovanja može biti ograničeno samo sudskom odlukom, i to samo kada je takav postupak u najboljem interesu deteta. Drugo – kada dete postane punoletno, ono može da nastavi da živi u domu svojih roditelja zahvaljujući, pre svega, njihovoj volji, ljubavi i osećaju odgovornosti – nikako i njihovoj zakonskoj obavezi.

Pravo na život sa roditeljima

Zajednički život deteta sa njegovim roditeljima zaštićen je do te mere da je jedini način da se on raskine – sudska odluka o odvajanju, koja se može doneti ako sud odluči da liši roditelja (ili roditelje) roditeljskog prava.

U slučaju da roditelji više ne žele da žive zajedno, dete koje je navršilo 15 godina može samo da odluči sa kojim roditeljem želi da nastavi da živi, kao i da li želi, i na koji način želi da održava odnose sa drugim roditeljem.

Pravo na obrazovanje

Obrazovno usmerenje deteta mora biti u skladu sa njegovim sposobnostima, željama i sklonostima. Kad napuni 15 godina, dete ima pravo da samo odluči da li će pohađati srednju školu, i da izabere školu po svom ukusu. Roditelji nemaju pravo da uslovljavaju izbor deteta ispunjenjem bilo koje zakonske obaveze koju imaju prema njemu: drugim rečima, ako hoćeš u ekonomsku školu, moraće da te izdržavaju i ako su oni zamislili da bi to trebalo da bude gimnazija.

Pravo na znanje o poreklu

Osim u određenim slučajevima, dete ima pravo da zna ko su mu roditelji, bez obzira na uzrast. Jedan od načina da to sazna je uvid u matičnu knjigu rođenih, na šta dete stiče pravo sa navršenih 15 godina života.

Obaveze

Dete je obavezno da pomaže roditeljima u skladu sa svojim godinama i zrelošću. Ako ima prihode, dužno je da delimično doprinosi kućnom budžetu kako bi učestvovalo u troškovima sopstvenog izdržavanja, izdržavanja roditelja i maloletnog brata i/ili sestre.

Kad dete poraste, a i pre toga, ako su mu roditelji nesposobni za rad, dete je dužno da ih izdržava i da o njima brine. Iz očitih razloga, ova obaveza dobija na težini protokom vremena, i traje sve do smrti roditelja.

Tužba za zaštitu prava deteta

Zakon predviđa postojanje posebnog sudskog postupka za zaštitu prava deteta, koji, u slučaju da su ta prava prekršena, mogu pokrenuti dete, roditelji, javni tužilac ili organ starateljstva. Obaveza prijavljivanja da nešto sa pravima određenog deteta nije u redu leži na svakom i svima koji to primete – građanima, udruženjima, dečjim, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, pravosudnim i drugim državnim organima.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.4/5
(Ukupan broj ocena:69)
This entry was posted in Roditelji i deca and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje