U pravu si! Online

Lišenje roditeljskog prava

Lišenje roditeljskog prava jeste pravno sredstvo kojim nesavesni roditelji bivaju lišeni nekog, ili svih prava i obaveza koje imaju prema detetu. Ovde postoji jedan izuzetak: nezavisno od okolnosti, oni ne mogu biti lišeni obaveze izdržavanja deteta.

Lišenje roditeljskog prava predstavlja meru zaštite deteta od nesavesnog postupanja roditelja. U zavisnosti od stepena zanemarivanja svojih dužnosti, roditelj može biti lišen roditeljskog prava potpuno ili delimično.

Potpuno lišenje

U ovom slučaju, roditelj ostaje bez svih prava i dužnosti prema detetu, osim obaveze izdržavanja. Razlozi za potpuno lišenje roditeljskog prava mogu biti:

 • fizičko, seksualno ili emocionalno zlostavljanje deteta;
 • prisiljavanje deteta na preterani rad, rad zabranjen zakonom ili rad koji ugrožava dete;
 • podsticanje deteta na vršenje krivičnih dela;
 • navikavanje deteta na odavanje rđavim sklonostima – recimo, na korišćenje droge;
 • napuštanje deteta;
 • izbegavanje izdržavanja deteta ili održavanja ličnih odnosa sa detetom sa kojim roditelj ne živi;
 • sprečavanje održavanja odnosa između deteta i roditelja sa kojim dete ne živi;
 • namerno i neopravdano izbegavanje roditelja da omogući zajednički život sa detetom koje se nalazi u ustanovi za smeštaj korisnika;
 • drugi vidovi grubog zanemarivanja dužnosti ili zloupotrebe roditeljskog prava.

Ako situacija to zahteva, sud može da, uz presudu o lišenju roditeljskog prava, donese i neku od mera zaštite od nasilja u porodici.

Delimično lišenje

Ako ne postoje razlozi za potpuno lišenje roditeljskog prava, ali se ipak radi o “nesavesnom vršenju prava i obaveza iz sadržine roditeljskog prava”, sud će pribeći blažoj meri tako što će roditelja lišiti jednog ili više prava/dužnosti koje ovaj ima prema detetu. U skladu sa prirodom problema, sud je slobodan da, pri delimičnom lišenju roditeljskog prava, odredi i neku od mera zaštite od nasilja u porodici.

Vraćanje roditeljskog prava

Pod vrlo određenim okolnostima – ako sud proceni da su prestali razlozi zbog kojih je roditelj bio potpuno ili delimično lišen roditeljskog prava, te da se ti razlozi neće ponovo pojaviti – roditelju može biti vraćeno pravo koje mu je oduzeto.

Procedura

Roditelj se lišava roditeljskog prava u sudskom postupku koji se pokreće posebnom tužbom. Ovu tužbu mogu podneti dete, roditelj, javni tužilac ili organ starateljstva – opštinski centar za socijalni rad. To ne znači da ostali imaju pravo da skreću pogled na drugu stranu kada vide da nešto ne valja: u svrhu maksimalne zaštite prava deteta, ustanovljena je zakonska obaveza svih građana, udruženja, državnih organa i ustanova (dakle: SVIH), da o primećenom zanemarivanju, zloupotrebi ili nesavesnom vršenju roditeljskog prava odmah obaveste javnog tužioca ili centar za socijalni rad.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.3/5
(Ukupan broj ocena:12)
This entry was posted in Roditelji i deca and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje