U pravu si! Online

Uslovi za sklapanje braka

Brak je pravno važeći ako je sklopljen pred matičarem, i ako je pri njegovom sklapanju istovremeno ispunjen niz uslova.

 1. Partneri moraju biti različitog pola.
 2. Partneri moraju biti punoletni. Osoba uzrasta između 16 i 18 godina može da stupi u brak samo uz odluku suda, koji će proceniti da li je dovoljno zrela za to.
 3. U trenutku sklapanja braka, partneri ne smeju biti u braku sa nekim drugim.
 4. Među partnerima ne sme postojati odnos krvnog srodstva, odnos starateljstva ili usvojenja. Brak ne mogu sklopiti ni tazbinski srodnici u prvom stepenu prave linije (svekar i snaha, zet i tašta, očuh i pastorka te maćeha i pastorak) – osim kada sud proceni da postoje opravdane okolnosti za to, i tu procenu ozvaniči posebnom dozvolom. Dalje tazbinsko srodstvo nije smetnja za sklapanje braka.
 5. Partneri moraju biti sposobni za rasuđivanje.
 6. Partneri moraju pristati na brak slobodnom voljom; ako osoba koja sklapa brak to čini pod prinudom ili u zabludi, brak neće biti punovažan. Prinuda se odnosi na situaciju u kojoj neko „silom ili pretnjom izaziva opravdani strah“ kod supružnika, i kada ovaj zbog toga stupa u brak. Što se zablude tiče, zakon poznaje zabludu o ličnosti (kada je supružnik naveden da veruje da se venčava sa osobom X, a zapravo se venčava sa osobom Y), i zabludu o nekoj bitnoj osobini (to je osobina jednog supružnika zbog koje supružnik koji je u zabludi ne bi sklopio brak – da je za nju znao).

Neispunjenje uslova za sklapanje braka

Neispunjenje bilo kog od ovih uslova najčešće znači da brak uopšte neće biti sklopljen.

Ponekad – na primer, ako partneri prevare matičara davanjem lažnih iskaza i podnošenjem falsifikovanih dokumenata – brak može biti sklopljen, ali, ako se prevara otkrije, može biti poništen. Kao sekundarna, mada nikako i zanemarljiva posledica sklapanja nevažećeg braka, javlja se mogućnost krivičnog gonjenja vinovnika, iz različitih razloga:

 • dvobračnost, ili bigamija, predstavlja krivično delo za koje je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do dve godine.
 • prinuda ili pretnja pod kojom je jedan partner nateran da stupi u brak sa drugim kažnjiva je zatvorom do tri godine, ili do pet – ako je do pretnje ili prinude došlo „na svirep način“, ili pretnjom ubistvom, teškom telesnom povredom ili otmicom.
 • dovođenje partnera u zabludu u vezi sa činjenicom koja brak čini nevažećim, ili samo sakrivanje te činjenice, kažnjivo je zatvorom od tri meseca do tri godine.
 • gorepomenuto falsifikovanje javne isprave takođe predstavlja krivično delo: po članu 355. Krivičnog zakonika Republike Srbije, „ko napravi lažnu ili preinači pravu ispravu u nameri da se takva isprava upotrebi kao prava ili ko lažnu ili neistinitu ispravu upotrebi kao pravu ili je nabavi radi upotrebe, kazniće se zatvorom do tri godine“.
 • nesavesni matičari takođe bi trebalo da budu na oprezu; službenik koji svesno dozvoli sklapanje pravno nevažećeg braka može biti kažnjen zatvorom od tri meseca do tri godine.
VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.5/5
(Ukupan broj ocena:6)
This entry was posted in Brak i vanbračna zajednica and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje