U pravu si! Online

Porezi, doprinosi i takse

Šta sve moraš da plaćaš državi?

Po otvaranju firme, bilo da si preduzetnik ili si registrovao privredno društvo, moraćeš da plaćaš razne poreze, doprinose i takse, što republičke, što lokalne.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Responses

Doprinosi za socijalno osiguranje

Za svoje zaposlene, zavisno od ugovora po kojem rade, moraćeš da uplaćuješ doprinose za zdravstveno i penzijsko osiguranje, kao i osiguranje od nezaposlenosti. Ove doprinose plaćaćeš i za sebe kao preduzetnika, odnosno osnivača privrednog društva.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Porez na zarade i druga primanja radnika

Porez na zarade zaposlenih plaća se za sve koji rade po ugovoru o radu i neke od onih koji rade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. Porez se plaća na bruto zaradu, po stopi od 12 odsto.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Porez na dobit preduzeća i prihod preduzetnika

Na ono što ostane kada platiš sve rashode i dažbine na kraju godine treba da platiš porez, koji se u slučaju preduzetnika zove „porez na prihod od samostalne delatnosti“, a za privredna društva — „porez na dobit pravnih lica“. Pri utvrđivanju ova dva poreza važe gotovo ista pravila, a i stopa je ista — 10 odsto.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Paušalno oporezivanje preduzetnika

Preduzetnici čiji je ukupan godišnji promet manji od 3.000.000 dinara i zadovoljavaju još neke uslove, mogu tražiti da porez plaćaju paušalno. To znači da poreznicima ne moraš da dokazuješ koliki su ti prihodi i rashodi, već će oni proceniti kolika je osnovica za plaćanje poreza i doprinosa.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Porez na prihode od kapitala

Ako posluješ u okviru privrednog društva, pa ti ostane neka količina novca kada isplatiš sve troškove i dažbine, to možeš da uložiš u razvoj posla, a možeš i da isplatiš sebi kao učešće u dobiti. U ovom drugom slučaju moraćeš da platiš porez na prihode od kapitala, po stopi od 10 odsto.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Porez na dodatu vrednost (PDV)

Porez na dodatu vrednost (PDV) jeste porez na potrošnju. On se plaća na isporuku dobara i pružanje usluga u svim fazama proizvodnje i prometa robe i usluga, svaki put kada roba promeni vlasnika, kao i na uvoz robe.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Akcize

Na neke proizvode proizvođač ili uvoznik moraju, uz ostale dažbine, da plate i poseban porez — akcizu. Akciza se plaća na naftne derivate, duvanske prerađevine, alkoholna pića i kafu.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Porez na imovinu

Porez na imovinu plaća se na svojinu nad zemljištem, stambenim i poslovnim zgradama i drugim građevinskim objektima, ili njihovim delovima. Ovaj porez plaća se i na prava zakupa i korišćenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini i pravo zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Porez na držanje i upotrebu dobara

Porez na držanje i upotrebu dobara plaća se ukoliko je privredno društvo ili preduzetnik vlasnik automobila, motocikla, aviona, helikoptera, čamca, broda, jahte na motorni pogon ili splava namenjenog ugostiteljstvu. Ako je preduzetnik platio porez na dobra koja koristi u obavljanju delatnosti, može da ga prikaže kao poslovni trošak.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Administrativne takse

Administrativne takse plaćaju se na zahteve koje podnosiš raznim republičkim, pokrajinskim i lokalnim upravnim organima, kao i na rešenja, dozvole i isprave koje od njih tražiš.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Lokalne komunalne takse

Lokalne komunalne takse propisuju opštine i gradovi, za korišćenje i zauzeće određenih javnih prostora i površina, držanje i korišćenje nekih aparata, postrojenja ili vozila, kao i za bavljenje određenim delatnostima.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Postupak oporezivanja

Utvrđivanje i naplatu poreza, doprinosa i ostalih davanja državi obavlja Poreska uprava, a isti posao, kada je reč o dažbinama koje plaćaš opštini ili gradu, rade odgovarajući lokalni organi. Pri tom i poreski obveznik ima neka prava.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Poreska kontrola

Kontrolu poreskih obveznika u ispunjavanju njihovih obaveza sprovode poreski inspektori. Oni su nadležni i za podnošenje prijava za poreske prekršaje, a kad se posumnja na neko od poreskih krivičnih dela, na scenu stupa poreska policija.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Fiskalne kase

Fiskalna kasa jeste uređaj koji podatke o prodatoj robi i uslugama beleži na paprinoj traci čiji isečak dobija kupac, kontrolnoj traci koja ostaje u samom uređaju, i u fiskalnoj memoriji, što omogućava štampanje raznih dokumenata koje će ti tražiti Poreska uprava.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje