U pravu si! Online

Zaštita prava studenata

Ukoliko su ti prilikom upisa ili tokom studija povređena neka prava, možeš da se žališ samom fakultetu, da potražiš zaštitu ombudsmana ako on postoji na tvom univerzitetu, a svakako možeš da se obratiš republičkoj prosvetnoj inspekciji.

Pravo na žalbu

Garantovano ti je pravo na žalbu nadležnom organu visokoškolske ustanove (to je najčešće dekan) ako:

 • ti je prilikom upisa, protivno propisima i uslovima konkursa, uskraćeno pravo da se upišeš na fakultet ili visoku školu, ili da stekneš status budžetskog studenta;
 • smatraš da kvalitet nastave nije zadovoljavajući;
 • misliš da profesor prilikom ocenjivanja nije objektivno procenio tvoje znanje;
 • nisi na vreme i tačno informisan o svemu što je u vezi s tvojim studijama;
 • je povređeno tvoje pravo da učestvuješ u odlučivanju o pitanjima od značaja za studije.

Sama ustanova svojim statutom propisuje kome treba da se žališ, u kojem roku i na koji način, a može predvideti pravo žalbe i u nekim drugim slučajevima osim nabrojanih.

Prijava neprimerenog ponašanja zaposlenih

Neprimereno ponašanje zaposlenih prema studentima u svim visokoškolskim ustanovama predstavlja disciplinski prekršaj i zaposleni zbog toga može da snosi posledice predviđene disciplinskim pravilnikom. Međutim, procedura prijavljivanja ovih slučajeva različito je regulisana. Takođe, na nekim fakultetima i visokim školama u odlučivanju o prijavi studenta protiv zaposlenog učestvuje i student prodekan (predstavnik studenata u upravi fakulteta), a negde ne. Najsigurnije je da se u ovim slučajevima svakako obratiš bilo dekanu, bilo studentu prodekanu, a oni će te uputiti na to šta dalje da radiš.

Univerzitetski i studentski ombudsman

Na Beogradskom univerzitetu postoji univerzitetski ombudsman, a na Novosadskom studentski ombudsman. Ostale visokoškolske ustanove u Srbiji nemaju ovu instituciju.

Zadatak ombudsmana jeste da pomogne onima čija se prava krše na univerzitetu. Univerzitetski ombudsman štiti prava svih članova univerzitetske zajednice (studenata, ali i nastavnika i ostalih zaposlenih), a studentski se brine samo o studentima.

Ombudsman treba da ukaže nadležnim organima na fakultetima ili na nivou univerziteta na kršenje prava i predloži kako se nepravda može ispraviti. On treba da posavetuje onoga čija se prava krše šta da radi i da mu pruži podršku u borbi za ostvarenje tih prava.

Ombudsman ne može nikome ništa da naredi, pa tako ni da prisili visokoškolske ustanove da poštuju prava studenata, ali može da obavesti inspekciju ili druge nadležne državne organe o kršenju zakona i propisa.

Prosvetna inspekcija

Studenti se radi zaštite svojih prava mogu obratiti i republičkoj prosvetnoj inspekciji, koja je zadužena za nadzor nad zakonitošću rada visokoškolskih ustanova. Prosvetna inspekcija ne može da ulazi u stručna pitanja kao što je kvalitet načina na koji neki nastavnik predaje, ili kriterijumi po kojima je odlučio da ti dâ baš ocenu šest, a ne sedam. Ona može da interveniše zbog nepoštovanja procedure pri upisu, kršenja zakonom zaštićenih studentskih prava, nepoštovanja načina ocenjivanja propisanog studijskim programom (ako, na primer, neki nastavnik uopšte ne uzima u obzir predispitne obaveze) i u sličnim situacijama.

Prosvetni isnpektor ima pravo da:

 • poništi upis studenta koji je obavljen protivno zakonu;
 • privremeno zabrani rad visokoškolskoj instituciji ukoliko ona ne poštuje uslove iz zakona, akreditacije ili dozvole za rad (inspektor ne mora da zabrani rad čitave institucije, nego samo izvođenje konkretnog studijskog programa, ako je problem ograničen na taj studijski program);
 • podnese prekršajnu prijavu protiv fakulteta ili visoke škole ako oni neosnovano naplate školarinu, naplate školarinu veću od dozvoljene ili posebno naplaćuju usluge obuhvaćene školarinom, kao i u slučaju da ustanova ne organizuje predavanja i druge oblike nastave.
VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.1/5
(Ukupan broj ocena:3)
This entry was posted in Visoko obrazovanje and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje