U pravu si! Online

Ugovor o depozitu (štednji)

Ugovor o depozitu datom na štednju mora biti zaključen u pisanoj formi, na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka. Svaka ugovorna strana dobija primerak tog ugovora. Njime banka stiče pravo da raspolaže novcem koji si deponovao i dužna je da ti ga vrati prema uslovima utvrđenim ugovorom, kao i da ti plati ugovorenu kamatu.

Obavezna sadržina ugovora

Osim osnovnih podataka o tebi i banci, ugovor o depozitu mora da sadrži:

 • vrstu i iznos depozita;
 • period na koji banka prima depozit;
 • valutu u kojoj ti polažeš, a banka isplaćuje depozit, a u slučaju depozita sa ugovorenom valutnom klauzulom — i tip kursa valute koji se primenjuje (to treba da bude zvanični srednji kurs), kao i datum obračuna;
 • visinu i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope (prvo, da li je fiksna ili promenljiva, a ako je promenljiva — i elemente na osnovu kojih se određuje i kako, pri čemu promenljivi elementi moraju biti van uticaja jednostrane volje ma koje od ugovornih strana, kao i njihovu visinu u vreme zaključenja ugovora, periode u kojima će se menjati, i fiksni element ako je ugovoren);
 • visinu efektivne kamatne stope i ukupan iznos koji ćeš primiti posle perioda oročenja, a izračunat je na dan zaključenja ugovora;
 • metod koji se primenjuje pri obračunu kamate (konformni, proporcionalni…);
 • tvoju poresku obavezu ako je depozit devizni (procenat i apsolutni iznos);
 • vrstu i visinu svih naknada i drugih troškova koje treba da platiš (mogu biti fiksni ili promenljivi, a ako su promenljivi, na osnovu čega se i kako menjaju i u kojim razmacima, kao i njihovu visinu u vreme zaključenja ugovora);
 • odredbu kako ti možeš raspolagati novcem iz depozita;
 • uslove i način automatskog produžavanja oročenja;
 • eventualne pogodnosti koje ti banka pruža;
 • iznos osiguranog dela depozita;
 • adresu na koju možeš da uputiš prigovor (dakle, adresu Narodne banke Srbije) i mogućnost vansudskog rešavanja spora.

Ugovor ne može da sadrži odredbe kojima se korisnik odriče prava koja su mu garantovana zakonom.

Plan isplate i pregled obaveznih elemenata

Pri zaključivanju ugovora, banka mora da ti uruči jedan primerak plana isplate depozita (osim kada je reč o depozitu po viđenju), kao i pregleda obaveznih elemenata depozita koji sadrži osnovne podatke o njemu, a koji se smatraju sastavnim delovima ugovora. Drugi primerak ovog plana, odnosno pregleda, banka zadržava u svojoj dokumentaciji.

Plan isplate objašnjava kada je predviđeno da uplatiš depozit ili njegove delove i iznos tih uplata, kada i koliko treba da platiš porez i ostale eventualne troškove, kada i u kom iznosu treba da ti isplate depozit, a kada i koliko kamatu i druge podatke o kretanju novca.

Izmene kamatne stope

Ako je ugovorena promenljiva kamatna stopa, banka je dužna da te o izmenama obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka, i to pre početka primene izmenjene stope, odnosno periodično u skladu sa ugovorom, i da u tom obaveštenju navede datum od kada se izmenjena stopa primenjuje.

Izmene ugovora

Ukoliko banka namerava da izmeni neki od obaveznih elemenata ugovora, pre toga mora da dobije tvoju pismenu saglasnost. U slučaju da ne pristaneš, banka ne može izmeniti uslove ugovora, niti ugovor jednostrano raskinuti, odnosno otkazati.

Banka je dužna da te na ugovoreni način blagovremeno obavesti o promeni podataka koji nisu obavezni elementi ugovora.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:1)
This entry was posted in Štednja and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje