U pravu si! Online

Uslovi korišćenja računa

Na račun možeš da primaš uplate, njime možeš da plaćaš svoje obaveze bezgotovinski (nalogom datim na šalteru banke, elektronski ili korišćenjem platne kartice) i da podižeš gotovinu.

Uslovi za uplatu i isplatu

Banke će uplate na tvoj račun, bilo gotovinske bilo bezgotovinske, prihvatiti i evidentirati bez ikakvih posebnih uslova i procedure.

Međutim, kada je o isplatama reč, banka traži potpisan pismeni nalog (na papiru ili u elektronskoj formi) koji treba, između ostalog, da sadrži podatke o izdavaocu i primaocu naloga i njihovim bankama, kao i o iznosu i svrsi plaćanja ako je reč o bezgotovinskoj transakciji. Naravno, banka će prvo proveriti da li na računu ima dovoljno novca, ali treba da proveri i sve što piše na nalogu.

Bitno je da nalog bude potpun i da instrukcije za plaćanje budu jasne, izričite i nedvosmislene (na primer, da se na dva mesta gde treba upisati isto ne pojavljuju različiti podaci). Tek kad banka utvrdi da je sve u redu, može da izvrši nalog. Ipak, banka može da izvrši i nalog koji ne sadrži baš sve propisane podatke ako proceni da su oni koji postoje dovoljni za izvršenje.

U slučaju da banka proceni da je nalog takav da ne može da ga izvrši, treba da te o tome odmah obavesti, ali ne snosi nikakvu odgovornost za neizvršenje naloga koji nije dobro popunjen.

Stanje na računu (saldo)

S računa možeš preneti ili podići onoliko novca koliko imaš, osim ako ugovorom s bankom nije predviđeno nešto drugo (dozvoljeni minus, na primer).

Ako kod jedne banke imaš više računa, saldo na njima se sabira (odnosno oduzima ukoliko si u minusu), pa ako si ukupno u plusu, uvek možeš da podigneš novac. Ipak, s bankom možeš da ugovoriš i da se tvoj ukupni saldo drugačije računa, odnosno da se računi vode potpuno odvojeno.

Vreme izvršenja naloga

Gotovinu možeš da podigneš uvek kada nađeš filijalu banke koja je otvorena ili bankomat. Za bezgotovinsko plaćanje treba da proveriš na sajtu ili šalteru banke kojim se danima obavlja platni promet (najćešće se ne obavlja subotom, nedeljom i praznicima).

Isto tako važno je u koje doba dana si predao nalog, jer naloge primljene do određenog vremena (na primer, do 14.00) banke izvršavaju istog dana, a one primljene kasnije — tek sledećeg dana. Ako je plaćanje koje treba da obaviš hitno, o tome treba da obavestiš banku.

Ovo moraš da imaš na umu i u slučaju elektronskih naloga za prenos. To što si ti dao nalog za neko plaćanje u jedan po ponoći ne znači da će nalog biti izvršen baš tada.

Odgovornost za greške i propuste

Banke su svojim opštim uslovima skinule sa sebe svaku odgovornost za gubitak ili štetu nastalu odlaganjem, kašnjenjem ili pogrešnim upućivanjem novca ako je do toga došlo zbog greške ili propusta klijenta ili nekog trećeg. Ogradile su se i od odgovornosti za štetu nastalu iz objektivnih okolnosti, kao što je privremena obustava platnog prometa ili promena deviznog kursa.

Odgovornost za štetu nastalu zbog greške banke moraćeš da dokazuješ na sudu. Banke, međutim, zadržavaju pravo da, ne pitajući te ništa, daju tvoj nalog na izvršenje nekoj od banaka s kojima sarađuju (najčešće kada treba da platiš nekom u inostranstvu), ali sa sebe skidaju odgovornost za uredno izvršenje naloga, osim u slučaju kada je sama banka s kojom imaš ugovor postupila s krajnjom nepažnjom ili namerom da te ošteti. Verovao ili ne, ovakve odredbe opštih uslova su zakonite.

Trajni nalog

Ti banci možeš da daš i trajni nalog za plaćanje, odnosno nalog da se određeni iznos svakog meseca, određenog datuma, prenese na neki račun. Najčešće je reč o plaćanju računa za komunalije i drugih mesečnih obaveza. Iznos može biti fiksni ili zavisan od računa ili fakture koju je poslao onaj kome plaćaš.

Banka neće izvršiti trajni nalog ako na tvom računu nema dovoljno novca, ako instrukcije koje si ti dao ili fakutra koja je pristigla od tvog poverioca nisu jasne ili ti dokumenti nisu na vreme dostavljeni banci, kao i u svim okolnostima koje su van uticaja banke (rat, vanredno stanje…).

Raspolaganje novcem s računa bez saglasnosti klijenta

U nekim situacijama banka ima pravo da raspolaže novcem s tvog računa bez tvoje saglasnosti ili naloga. To važi za slučaj da je tvoja imovina predmet prinudne naplate ili za plaćanje po pravosnažnim i izvršnim odlukama suda i drugih državnih organa.

Ako je neka uplata na tvoj račun stigla greškom, banka je može stornirati (povući) takođe bez tvog naloga ili saglasnosti.

Provizije i naknade

Banka naplaćuje proviziju za bezgotovinsko plaćanje i druge usluge obuhvaćene ugovorom o računu. Za uplatu novca na tvoj račun, kao i za isplatu u gotovom s tvog računa, banka ne sme da zaračuna proviziju. Banka ima pravo da naplati sve posebne troškove koje je imala zbog izvršenja tvog naloga.

Ova svoja potraživanja banka skida s tvog računa bez posebne procedure i tvoje saglasnosti, osim ako nije drugačije ugovoreno.

Izveštaj o promeni (izvod)

Prilikom svake promene stanja na tekućem računu banka mora da ti izda izvod s naznačenjem trenutnog salda i preda ti ga na ugovoreni način. Ukoliko misliš da su podaci u izvodu pogrešni, možeš da ga osporiš u roku koji si ranije ugovorio s bankom, a ako dogovora nema, u roku od 15 dana. Izvod se može osporavati i kasnije (u roku od godinu dana) zbog grešaka u pisanju ili u obračunu, ispuštanja ili dupliranja.

Vođenje deviznog računa

Banka vodi devizni račun u valuti koja je na njega uplaćena. Ako su na tvoj račun uplaćene različite valute, banka svaku od njih vodi posebno i, ukoliko ti je izdala deviznu knjižicu, svaku valutu evidentira na posebnoj stranici.

Devizna knjižica izdaje se za depozitni (štedni) devizni račun i mora da sadrži bitne elemente ugovora o deviznoj štednji, dok se za tekući devizni račun izdaje evidenciona kartica.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.4/5
(Ukupan broj ocena:7)
This entry was posted in Računi and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje