U pravu si! Online

Ugovor o kreditu

Ugovor o kreditu mora biti zaključen u pisanoj formi, na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka. Svaka ugovorna strana dobija primerak tog ugovora.

Obavezna sadržina ugovora

Pored osnovnih podataka o tebi kao korisniku kredita i banci koja ti ga odobrava, ugovor o kreditu mora da sadrži:

 • vrstu, ukupan iznos kredita i period na koji se on odobrava;
 • iznos učešća;
 • valutu u kojoj se odobrava kredit i tip kursa ako je reč o stranoj valuti (to mora biti zvanični srednji kurs), kao i datum obračuna;
 • visinu i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope, uz označenje da li je fiksna ili promenljiva (ako je promenljiva — elemente na osnovu kojih se određuje, njihovu visinu u vreme zaključenja ugovora, periode i način promene i fiksni element ako je ugovoren);
 • metod obračuna kamate (konformni, proporcionalni…);
 • efektivnu kamatnu stopu (dakle, kamatu sa uračunatim troškovima) i ukupan iznos koji treba da platiš, a izračunat je na dan zaključenja ugovora;
 • kamatu za slučaj kašnjenja u otplati;
 • vrstu i visinu svih naknada i troškova koje treba da platiš, uz označenje da li su fiksni ili promenljivi i objašnjenje kako se i kada menjaju;
 • uslove i način prevremene otplate i visinu naknada u vezi s tim;
 • pravo da odustaneš od ugovora, uz uslove i način odustajanja i visinu troškova;
 • vrste sredstava obezbeđenja, mogućnost za njihovu zamenu tokom otplate i uslove aktiviranja;
 • informaciju o posledicama neizmirivanja obaveza, uslove, posledice i postupak otkaza, odnosno raskida ugovora, kao i ustupanja potraživanja;
 • pravo na prigovor (uz adresu Narodne banke Srbije na koju se upućuje prigovor), kao i mogućnost vansudskog rešavanja spora.

Ugovor ne može da sadrži odredbe kojima se korisnik odriče prava koja su mu garantovana zakonom.

Plan otplate i pregled obaveznih elemenata

Pri zaključivanju ugovora, banka mora da ti uruči jedan primerak plana otplate kredita, kao i primerak pregleda obaveznih elemenata ugovora koji sadrži osnovne podatke o kreditu. Ovi dokumenti smatraju se sastavnim delovima ugovora. Drugi primerak ovog plana, odnosno pregleda, banka zadržava u svojoj dokumentaciji.

Plan otplate objašnjava kada je predviđeno da ti banka isplati kredit i kako, kada ti treba da uplatiš koju ratu i iznos tih uplata, kada i koliko treba da platiš troškove, i druge podatke o kretanju novca. Osim pri zaključenju ugovora, plan treba da dobiješ prilikom svake njegove promene, a ako nje nema, najmanje jednom godišnje.

Pravo na odustanak

Imaš pravo da odustaneš od ugovora u roku od 14 dana od njegovog zaključenja, bez navođenja razloga. O tome treba da obavestiš banku preporučenom poštom, a datum kada banka primi to obaveštenje smatra se datumom odustanka. U slučaju kredita koji je obezbeđen hipotekom, možeš odustati od ugovora samo ako nisi počeo da koristiš kredit.

Dužan si da u roku od 30 dana od slanja obaveštenja o odustajanju vratiš banci glavnicu, kao i kamatu za vreme za koje si koristio kredit. Osim toga, banka može da ti naplati još samo stvarne troškove koje je imala i nikakve druge naknade.

Izmene ugovora

Ako banka namerava da izmeni neki od obaveznih elemenata ugovora, mora prethodno da dobije tvoju pismenu saglasnost. Ukoliko ti ne prihvatiš izmenu, banka ne može da raskine ugovor samo zbog toga.

Banka je dužna da te na ugovoreni način blagovremeno obavesti o izmenama koje se ne odnose na obavezne elemente ugovora.

Izmena kamate

Ako je ugovorena promenljiva kamata, banka je dužna da te o njenoj izmeni obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka, i to pre početka primene izmenjene stope, odnosno periodično u skladu sa ugovorom, i da u tom obaveštenju navede datum od kada se primenjuje izmenjena stopa.

Otkaz ugovora od strane banke

Banka može da otkaže ugovor pre isteka ugovorenog roka ako je kredit korišćen u suprotnosti s njegovom namenom, u slučaju da je očigledno da više nisi u stanju da ga otplaćuješ, kao i u slučaju smrti korisnika ako bi ona stavila banku u bitno nepovoljniji položaj od dotadašnjeg.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.5/5
(Ukupan broj ocena:4)
This entry was posted in Krediti and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje