U pravu si! Online

Obaveštavanje klijenata

Kad je reč o davanju obaveštenja o svom poslovanju i uslugama, banka ima neke obaveze ne samo prema svojim klijentima nego i onima koji tek razmišljaju da li će to postati. Propisan je, naime, sadržaj reklama banaka i ponuda za zaključenje ugovora potencijalnim klijentima.

Svojim klijentima banka mora da šalje redovne besplatne izveštaje o stanju računa i zaduženja i obaveštenja o promenama kamata i uslova poslovanja. Ukoliko klijent to traži, banka mu mora dati informacije o svim detaljima njihovog odnosa, s tim što u nekim slučajevima to može i da naplati.

Oglašavanje

Kada banka oglašava uslove pod kojima prima novac na štednju ili daje kredite (bilo da to čini u medijima, na bilbordima ili u svojim brošurama, prostorijama i na sajtu), a taj oglas sadrži visinu kamate ili bilo koji brojčani podatak koji se odnosi na cenu kredita ili visinu prihoda od štednje, u oglasnoj poruci moraju biti navedeni:

 • nominalna i efektivna kamatna stopa (nominalna je, da tako kažemo, „čista“ kamata, a efektivna ona koja sadrži i sve dodatne troškove koje moraš da platiš), pri čemu efektivna kamata mora biti uočljivija od svih drugih elemenata oglasa; ako je nominalna kamatna stopa nula odsto, moraju se navesti svi uslovi za odobrenje takvog kredita;
 • promenljivost nominalne kamate i kriterijumi za preračunavanje (indeksiranje) iznosa štednje ili kredita zavisno od promena kursa stranih valuta, ako je to predviđeno;
 • valuta u kojoj se ugovara štednja ili kredit (dinar, evro, dolar…);
 • period na koji se ugovara štednja (rok oročenja) ili kredit (rok otplate);
 • ukupan iznos kredita;
 • svi troškovi koje plaća korisnik (ako se neki trošak ne može unapred odrediti a obavezan je, obaveštenje o tome mora da stoji, jasno i vidljivo, pored efektivne kamate).

Zabranjeno je koristiti reč „besplatno“ ili slične izraze ako je odobrenje kredita uslovljeno nekim plaćanjem ili preuzimanjem drugih obaveza.

Opšti uslovi poslovanja

Svi dokumenti banke kojima su regulisani uslovi i pravila poslovanja koja važe za sve klijente banke (na primer, pravila o tome kako se uspostavlja odnos između klijenta i banke, kako se obavlja komunikacija između njih ili kako se obavljaju transakcije) nazivaju se jednim imenom opšti uslovi poslovanja i moraju biti istaknuti na vidnom mestu u svim poslovnim prostorijama banke.

Kada zaključiš ugovor s bankom, ti time prihvataš njene opšte uslove. Imaš pravo da tražiš da ti ih objasne.

Opšti uslovi, kao i svaka njihova promena, moraju biti istaknuti najkasnije 15 dana pre početka primene.

Ponuda za zaključenje ugovora

Banka je dužna da, pre zaključenja ugovora o otvaranju i vođenju računa, izdavanju i korišćenju platne kartice, dozvoljenom prekoračenju računa (minusu), kreditu ili štednji, potencijalnom klijentu pruži informacije o tim uslugama, i to tako da on može da uporedi ponude različitih banaka, a da pri tom nijednog trenutka ne bude doveden u zabludu. Ako se usluga ugovara sa obračunom u stranoj valuti, banka ima obavezu da ukaže klijentu na sve rizike takvog aranžmana.

Ponuda se ispisuje na propisanom obrascu, na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka.

Šta mora da piše u ponudi?

U slučaju kredita, ponuda mora da sadrži iste podatke kao i oglas, samo što sve mora biti objašnjeno i na primeru.

Kad je reč o platnim karticama, klijent mora biti obavešten i o naknadi za podizanje gotovine na bankomatima, kao i proviziji i kursu pri korišćenju kartice u inostranstvu.

Za sve usluge klijent mora biti obavešten i o:

 • posledicama kašnjenja i propuštanja plaćanja, uključujući i kamate;
 • sredstvima obezbeđenja;
 • pravu na odustanak od ugovora, uslovima, postupku i troškovima u vezi s tim;
 • pravu na prevremenu otplatu kredita i zaduženja po kreditnoj kartici i naknadi koja se za to plaća;
 • pravu da vidi podatke koje o njemu ima Kreditni biro (ukoliko klijentu zbog tih podataka nije odobrena usluga, uvid je za njega besplatan i ta činjenica mora biti predočena u ponudi);
 • pravu da dobije besplatnu kopiju nacrta ugovora ako je i banka voljna da zaključi taj ugovor;
 • periodu u kojem banku obavezuju podaci iz ponude.

Redovni izveštaji

Banka je obavezna da vlasnicima dinarskih računa dostavlja izveštaje o promenama na računu s konačnim saldom u roku predviđenom ugovorom, a najmanje jednom mesečno. Besplatno obaveštenje o visini duga po kreditu ili kreditnoj kartici dostavlja se najmanje dvaput godišnje, a o stanju dozvoljenog prekoračenja računa najmanje jedanput mesečno.

Klijent mora da obavesti banku o svakom neslaganju bančine i njegove evidencije, a banka je dužna da taj slučaj ispita, ispravi eventualnu grešku i o svemu tome obavesti klijenta.

Obaveštenje o promeni kamate

Ako je za kredit ugovorena promenljiva kamata, banka mora da obavesti korisnika o svakoj promeni pre početka njene primene, navodeći tačan datum od kojeg će se primenjivati nova kamata i novi plan otplate kredita. Obaveštenje o promeni kamate mora biti dato na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka.

Banka na isti način mora da obavesti klijenta i o izmenama drugih elemenata koji utiču na visinu ma kakvih novčanih obaveza klijenta prema banci.

Obaveštenje o nedozvoljenom minusu

U slučaju znatnog neugovorenog prekoračenja računa (takozvanog nedozvoljenog minusa) koje traje duže od jednog meseca, banka je dužna da bez odlaganja obavesti klijenta o iznosu prekoračenja, kamati na to prekoračenje i drugim eventualnim troškovima i kaznama.

Informacije na zahtev

Banka je dužna da klijentu, na njegov zahtev, obezbedi informacije o stanju njegovog računa ili kredita, kao i druge informacije o njenom odnosu s klijentom. Neke tražene informacije mora da dâ bez naplate bilo kakve naknade (to se, na primer, odnosi na zahtev za uvid u plan otplate kredita), a neke, kao što je vanredni izveštaj o visini dozvoljenog prekoračenja računa, može i da naplati.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:2)
This entry was posted in Banke and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje