U pravu si! Online

Tag Archives: pravniima

Podnošenje zahteva i postupak odlučivanja

Agencija za restituciju objavila je 6. februara 2012. javni poziv za podnošenje zahteva za vraćanje imovine. Rok za podnošenje zahteva je dve godine.

Posted in Restitucija | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Skupština i savet stambene zgrade

Skupštinu stambene zgrade čine svi vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade kao što su lokali, garaže i slično. Skupština odlučuje o održavanju zgrade, redu u zgradi i korišćenju zajedničkih prostorija.

Posted in Stambene zgrade | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Komšijski odnosi

Kućni red je skup pravila o korišćenju stanova i zajedničkih delova zgrade, kao i pravila kojima se obezbeđuje mirno i nesmetano korišćenje stanova. Za kršenje ovih pravila predviđene su novčane kazne.

Posted in Stambene zgrade | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Održavanje stambenih zgrada

Pod održavanjem se podrazumeva izvođenje radova potrebnih za zaštitu zgrade, njenih zajedničkih delova, uređaja, instalacija i opreme, popravka oštećenih i zamena dotrajalih delova kojima se obezbeđuje njihova ispravnost, upotrebljivost i sigurnost.

Posted in Stambene zgrade | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Vrste radova na održavanju zgrada

Manji radovi na održavanju zgrada, kao što je čišćenje, spadaju u tekuće održavanje, a veći, kao što je zamena lifta, u investiciono održavanje. Posebno su regulisane hitne intervencije, odnosno radovi koji se obavljaju bez odlaganja, radi zaštite bezbednosti ljudi i imovine.

Posted in Stambene zgrade | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Firme za održavanje zgrada

Iako može da odluči da stanari sami održavaju zgradu, skupština zgrade najčešće poverava održavanje opštinskom/gradskom javnom preduzeću za stambene usluge ili nekom drugom preduzeću ili preduzetniku. Zakonom je određeno šta sve mora da sadrži ugovor sa firmom za održavanje.

Posted in Stambene zgrade | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nadziđivanje i pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove

Skupština zgrade može doneti odluku da se krov popravi tako da se tokom sanacije izgradi novi stan, ili da se zajedničke prostorije pretvore u stan ili poslovni prostor. Ove odluke donose se većinom od ukupnog broja članova skupštine zgrade.

Posted in Stambene zgrade | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pravo svojine

To što si vlasnik neke stvari, pa i nekretnine, u pravnom smislu znači da nad njom imaš pravo svojine, koje podrazumeva da tu nekretninu možeš da koristiš, to jest, da stanuješ u njoj, koristiš je za obavljanje neke delatnosti ili primiš nekog u goste, kao i da njome raspolažeš, što znači da je održavaš ili adaptiraš, izdaješ u zakup, staviš pod hipoteku, prodaš… Naravno, ova prava podležu određenim zakonskim ograničenjima.

Posted in Svojina na nepokretnostima | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Suvlasništvo i zajednička svojina

Susvojina ili suvlasništvo jeste situacija kada više osoba ima pravo svojine na jednoj stvari, u našem slučaju — nekretnini. Na primer, ako ti i tvoji rođaci nasledite neki stan, on će ostati u vlasništvu svih vas zajedno dok se ne dogovorite kako da ga fizički podelite tako da svako dobije svoj deo koji će moći da koristi nezavisno od ostalih, ili ako je to nemoguće uraditi zbog osobina samog stana. Znaće se koliki je čiji deo, ali ne i koji deo kome pripada.

Posted in Svojina na nepokretnostima | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Državina

Državinu nad nekom nekretninom ima svako ko se prema njoj ponaša kao vlasnik, dakle, onaj ko u stvarnosti ima mogućnost da je koristi ili njome raspolaže, bez obzira na to da li je zaista vlasnik ili ne. Ovo je bitno, jer u većini slučajeva onaj ko ima državinu ima pravo da traži sudsku zaštitu ukoliko mu neko smeta u korišćenju nekretnine koju drži.

Posted in Svojina na nepokretnostima | Also tagged , , , , , , | Leave a comment

Održaj

Pod određenim uslovima, onaj ko ima državinu nad nekom nekretninom, a nije njen vlasnik, može da postane vlasnik te nekretnine. Ova pravna mogućnost naziva se održaj.

Posted in Svojina na nepokretnostima | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pravo prolaza i ostale stvarne službenosti

Da bi se služio svojom nekretninom, ponekad je potrebno da koristiš susednu, na primer, da prođeš preko nečijeg zemljišta. Nekad je neophodno i da zatražiš od vlasnika susedne nekretnine da se uzdrži od određenih radnji, kao što je nadziđivanje sprata nad tvojim stanom. Kada se zvanično ustanovi da imaš pravo na nešto od toga, kaže se da si stekao stvarnu službenost nad drugom nekretninom.

Posted in Svojina na nepokretnostima | Also tagged , , , , , , | Leave a comment

Pravo plodouživanja i stanovanja (lične službenosti)

Neke osobe mogu imati pravo da koriste nekretninu koja nije njihova. One mogu imati pravo plodouživanja, upotrebe ili stanovanja. Ova prava nazivaju se lične službenosti.

Posted in Svojina na nepokretnostima | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Oglašavanje

Postoje pravila i ograničenja o proizvodima koji se mogu oglašavati, mestima na kojima se to može činiti, načinu na koji se to radi i o tome ko je odgovoran ako je oglasom povređeno nečije pravo.

Posted in Marketing | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Oglasna poruka

Oglasna poruka ne sme da sadrži neistinite i obmanjujuće podatke i ne sme da vređa konkurenciju, javni moral ili prava ličnosti.

Posted in Marketing | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje