U pravu si! Online

Tag Archives: postupak

Prijava rođenja deteta

Novorođenče neće dugo čekati na prvi kontakt sa državom: najkasnije 15 dana od dolaska na ovaj svet, mora biti upisano u matičnu knjigu rođenih u opštini u kojoj je rođeno.…

Posted in Roditelji i deca | Also tagged , , , , , , | Leave a comment

Postupak sklapanja braka

Postupak se pokreće podnošenjem zahteva za sklapanje braka matičaru u bilo kojoj opštini u zemlji. To se obično čini usmeno (mada, ako baš želite da se držite formalnosti, možete to učiniti i u pisanoj formi), a matičar o zahtevu sačinjava zapisnik.

Posted in Brak i vanbračna zajednica | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Venčanje u inostranstvu

Pri zaključenju braka u inostranstvu, našim državljanima su na raspolaganju dve mogućnosti: da se venčaju u formi i pod uslovima koji važe u drugoj državi, a da potom, ako žele da brak bude važeći i u našoj zemlji, podnesu strani venčani list na uvid matičaru u Srbiji. Ovaj će konstatovati „dokaznu snagu strane javne isprave“ 

Posted in Brak i vanbračna zajednica | Also tagged , , | Leave a comment

Lišenje roditeljskog prava

Lišenje roditeljskog prava jeste pravno sredstvo kojim nesavesni roditelji bivaju lišeni nekog, ili svih prava i obaveza koje imaju prema detetu. Ovde postoji jedan izuzetak: nezavisno od okolnosti, oni ne mogu biti lišeni obaveze izdržavanja deteta.

Posted in Roditelji i deca | Also tagged , , , | Leave a comment

Usvojenje – procedura

Bilo da je posmatramo sa strane deteta koje treba da bude usvojeno, ili sa strane onih koji žele da usvoje dete, procedura počinje njihovom prijavom centru za socijalni rad. …

Posted in Roditelji i deca | Also tagged , , , | Leave a comment

Naknada štete nastale carinskim pregledom

Ako carinik prilikom pregleda tvojih stvari načini neku materijalnu štetu, imaš pravo da tražiš naknadu za to – podnošenjem zahteva za naknadu štete Upravi carina.

Posted in Na granici | Also tagged , | Leave a comment

Izdavanje pasoša u inostranstvu

Zahtev za izdavanje pasoša moguće je podneti i u bilo kom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije u inostranstvu. Rok za izdavanje je 60 dana, a visina takse varira od zemlje do zemlje…

Posted in Putne isprave | Also tagged , , , | Leave a comment

Izdavanje pasoša

Po zakonu, organ MUP dužan je da ti izda pasoš najkasnije 30 dana od trenutka podnošenja zahteva. U izuzetno hitnim slučajevima (smrt ili teška bolest člana uže porodice, lečenje u inostranstvu, neodložan službeni put i slično), pasoš možeš dobiti i u roku od 48 sati, pod uslovom da si, uz zahtev za izdavanje pasoša i druga neophodna dokumenta, priložio i dokaze „koji potvđuju razloge hitnosti“…

Posted in Putne isprave | Also tagged , , , , , | Leave a comment

Pasoši i vizni propisi za građane sa prebivalištem na KiM

Pasoši izdati od strane Koordinacione uprave za Kosovo i Metohiju ne omogućavaju bezvizno putovanje Šengenom, što znači da je građani koji su u njihovom posedu moraju da, pre putovanja, podnesu zahtev za izdavanje vize i odgovarajuću dokumentaciju konzulatu zemlje koja je njihovo glavno odredište.

Posted in Putne isprave | Also tagged , , , | Leave a comment

Oduzimanje pasoša

Oduzimanje pasoša je samo privremena mera, koja traje onoliko koliko traju i razlozi iz kojih je preduzeta. Kada prestanu razlozi, nadležni sud ili drugi državni organ obavezni su da o tome odmah obaveste MUP – što znači da će onaj kome je pasoš oduzet opet moći da ga dobije.

Posted in Putne isprave | Also tagged , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje