U pravu si! Online

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je nezavisna državna institucija koja se bavi zaštitom građana od svake vrste diskriminacije. Ako si žrtva diskriminacije, njemu uvek možeš da podneseš pritužbu. On će pokušati da pomiri tebe i osobu ili instituciju koja te je diskriminisala, a može i da im preporuči da isprave posledice svog (ne)postupanja. Poverenik je ovlašćen da podnosi prekršajne prijave a, ako se ti sa time složiš, može da umesto tebe podnese tužbu sudu protiv diskriminatora.

Kada poverenik neće reagovati?

Poverenik ne može ništa da učini povodom tvoje pritužbe:

 • ako je već pokrenut ili pravnosnažno okončan spor pred sudom;
 • ako je očigledno da nema povrede zakona;
 • ako je već postupano po pritužbi a nema novih dokaza;
 • ako je prošlo previše vremena od povrede tvog prava da bi ono uopšte moglo da se zaštiti (na primer, žališ se na tretman u preduzeću koje je likvidirano pre više godina).

Podnošenje pritužbe

Pritužbu povereniku treba da podneseš u pisanom obliku. Pritužba se može podneti i usmeno, ali samo u izuzetnim slučajevima – ako ne možeš da koristiš olovku, ne znaš srpski jezik, ili ne umeš da čitaš i pišeš. Uz pritužbu bi trebalo da podneseš dokaze o svojoj tvrdnji.

Ukoliko ti iz nekog razloga nije prijatno da sam podneseš pritužbu, ili si jednostavno sprečen da to uradiš, u tvoje ime i uz tvoju saglasnost to može da učini i neko drugi koga ovlastiš.

Na pritužbu povereniku ne plaćaju se nikakve takse.

Postupak po pritužbi

Poverenik je obavezan da u roku od 15 dana dostavi pritužbu onom na koga si se žalio, da bi i on ispričao svoju stranu priče, za šta ima dodatni rok od 15 dana od dana kada je dobio kopiju tvoje pritužbe.

Po prijemu pritužbe poverenik utvrđuje činjenično stanje tako što pregleda tvoje dokaze i uzima izjave od tebe, od onoga od koga si pretrpeo diskriminaciju, ali i od drugih osoba koje bi o tome mogle da posvedoče.

Poverenik je dužan da u roku od 90 dana od podnošenja pritužbe obavesti i tebe i osobu na koju se žališ o svom mišljenju i merama koje će eventualno preduzeti.

Šta može da preduzme?

Poverenik je nadležan da preduzme sledeće korake:

 • Mirenje: Pre nego što primeni rigoroznija ovlašćenja poverenik predlaže postupak mirenja. Cilj mu je da nepravda bude ispravljena bez kazni i tužbi i da diskriminisana osoba i diskriminator na lep način izglade nesporazum. Mirenje može da odbije i diskriminisana osoba i diskriminator.
 • Preporuka i opomena: Ako mirenje ne uspe, poverenik će osobi na koju se žališ preporučiti šta da preduzme da bi ispravila nepravdu koja ti je naneta. Ona je obavezna da postupi po preporuci u roku od 30 dana od dana kada ju je primila. Ako to ne učini, poverenik će joj izreći opomenu i odrediti dodatni rok od 30 dana da otkloni povredu tvojih prava. Ukoliko diskriminator nastavi da ignoriše preporuke poverenika, poverenik o tome može da izvesti javnost.
 • Prekršajna prijava: Poverenik može da podnese prekršajnu prijavu u kojoj će tražiti da počinilac diskriminacije bude novčano kažnjen. Kazne su, za diskriminaciju van radnog mesta, škole i zdravstvene ustanove, do 100.000 dinara. Kada javni prevoznik diskriminiše osobu sa invaliditetom zaprećena je kazna do 500.000 dinara. Tolika je i maksimalna kazna za diskriminaciju u školi. Za diskriminaciju na radnom mestu ili u zdravstvenoj ustanovi, firma, odnosno ustanova, može biti kažnjena iznosom i do milion dinara.
 • Tužba sudu: Ukoliko smatra da je potrebno, poverenik može za tvoj račun i uz tvoju saglasnost da pokrene i tužbu pred sudom.

Pritužbe na rad poverenika

Odluka poverenika je konačna jer zakon nije predvideo mogućnost pritužbi na rad ovog državnog organa. Oni koji su nezadovoljni odlukama poverenika mogu da podnesu tužbu Upravnom sudu.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.9/5
(Ukupan broj ocena:6)
This entry was posted in Diskriminacija and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje