U pravu si! Online

Saobraćajna policija

Kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima po pravilu obavlja poseban deo policije — Uprava saobraćajne policije, ali te poslove izuzetno mogu da rade i „obični“ policajci. S druge strane, i saobraćajni policajci mogu da obavljaju ostale policijske poslove, pa će postupiti kao i svaki drugi policajac ako naiđu na nešto nezakonito što nema veze sa saobraćajem, osim ukoliko bi time ugrozili bezbednost saobraćaja.

Saobraćajci moraju da poštuju učesnike u saobraćaju koje kontrolišu i pruže im pomoć ako to mogu, a pri tom ne ugoržavaju svoju bezbednost i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.

Kontrola saobraćaja na putevima obavlja se prisustvom policijske patrole na nekom mestu ili snimanjem tog mesta. Fotografije i video snimci moraju na sebi imati datum i vreme kada su napravljeni.

Imaj u vidu da saobraćajni policajac više nema pravo da naplaćuje kazne na licu mesta, već samo može da ti izda nalog za naknadno plaćanje na odgovarajući račun ili napiše prekršajnu prijavu.

Poslova i ovlašćenja saobraćajne policije ima mnogo, pa smo ovde objasnili samo najvažnije. Preskočili smo, na primer, sve što se odnosi isključivo na profesionalne vozače.

Procedura zaustavljanja vozila

Saobraćajni policajac zaustavlja vozilo blagovremenim davanjem znaka da se ono zaustavi i parkira. On pozdravlja vozača rukom i rečima, a zatim mu saopštava da se radi o kontroli, kaže mu razlog zaustavljanja i vozaču i putnicima predočava da ne smeju da napuštaju vozilo, te da vozač može nastaviti put tek kad mu on to odobri. Potom od vozača traži da mu da na uvid vozačku i saobraćajnu dozvolu.

Izuzetno, ukoliko je to bezbedno, policajac može dozvoliti vozaču i putnicima da izađu iz vozila, a može i dozvoliti osobi koju kontroliše da sedi u policijskom službenom vozilu.

Kontrola vozača

Prilikom kontrole vozača utvrđuje se da li on ima odgovarajuću vozačku dozvolu za vozilo kojim upravlja, da li je dozvala prava — da nije falsifikovana, da li joj je istekao rok i da li su u njoj navedene neke zabrane ili ograničenja.

Osim toga, saobraćajac treba da proveri da li je vozač umoran i da li je u protekla 24 sata vozio duže nego što je zakonom dozvoljeno, da li je bolestan ili pod dejstvom alkohola, droga i slično (u tu svrhu može tražiti da se vozač na licu mesta podvrgne testu alkometrom ili droga testu). Prisustvo alkohola i droga testira se i kod suvozača.

Ukoliko vozača nije moguće testirati na licu mesta ili mu je očigledno smanjena sposobnost da vozi, saobraćajac će ga odvesti na pregled u zdravstvenu ustanovu.

U slučaju da vozač osporava rezultat merenja alkometrom, policajac treba da mu omogući da na licu mesta podnese zahtev i da na sopstveni trošak bude podvrgnut analizi krvi, urina ili drugih telesnih materija. Vozač ne plaća pregled ako se utvrdi da nije pijan ili drogiran.

Isključenje vozača iz saobraćaja

Saobraćajac će sprečiti vozača da produži upravljanje vozilom, tj. isključiće ga iz saobraćaja na 24 sata, između ostalog, ako on:

 • zbog telesnog ili duševnog stanja očigledno nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom (umor, bolest, povrede, teško ili potpuno pijanstvo, dejstvo droga i slično);
 • odbije da se podvrgne ispitivanju odnosno lekarskom pregledu ili zahteva analizu krvi odnosno urina;
 • ne poštuje ograničenja koja su mu određena;
 • nasilnički vozi ili se nasilnički ponaša u saobraćaju.

Vozač će biti isključen dok ne prestanu razlozi za isključenje, ako, na primer, nema odgovarajuću važeću vozačku dozvolu ili vozi iako mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom.

Ukoliko u vozilu postoji neka druga osoba koja ima odgovarajuću vozačku dozvolu i u stanju je da bezbedno vozi, ona može preuzeti volan (uz saglasnost vlasnika vozila). Ako takve osobe nema, vozač, pod nadzorom policije, treba da skloni vozilo s kolovoza. Ukoliko to nije moguće, saobraćajac će izdati nalog za premeštanje vozila (vidi dole).

Zadržavanje vozača

Saobraćajna policija može da odvede vozača u policijsku stanicu gde će on biti zadržan ako se utvrdi da je u teško ili potpuno alkoholisanom stanju ili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, odnosno ukoliko odbije da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

Biće zadržan i vozač koji je blago do srednje alkoholisan, ako postoji opasnost da će nastaviti da vozi pošto je isključen iz saobraćaja (seo je za volan i uključio motor, na primer).

Policajci treba odmah da odvedu sudiji za prekršaje vozača koji je zatečen u činjenju prekršaja i nastavio je da ga čini posle dolaska policije ili pokazuje nameru da nastavi. Ukoliko to nije moguće učiniti odmah, i on će biti zadržan.

O pravima vozača tokom zadržavanja i trajanju zadržavanja pročitaj ovde.

Isključenje vozila iz saobraćaja

Saobraćajac će, između ostalog, isključiti iz saobraćaja vozilo:

 • kome su tehnički neispravni volan ili kočnice, odnosno ako su drugi uređaji i oprema do te mere neispravni da mogu ugroziti bezbednost saobraćaja i životnu sredinu;
 • koje ima nepropisno smešten, obeležen ili pričvršćen teret, ili je opterećeno preko svoje nosivosti za više od pet odsto;
 • koje je vučeno na nepropisan način;
 • koje ima nedozvoljene uređaje za davanje svetlosnih i zvučnih znakova (sirene, rotaciona svetla i slično), a vozač ne ukloni uređaje u roku koji mu je dao saobraćajac;
 • koje nije propisno registrovano ili je označeno nepropisnim tablicama;
 • koje je registrovano u inostranstvu, a nije osigurano po našim propisima;
 • koje nije podvrgnuto kontrolnom tehničkom pregledu, merenju osovinskog opterećenja odnosno ukupne mase, iako je upućeno na takav pregled.

Vozač treba da ukloni vozilo s kolovoza, tj. da ga pod nadzorom policije odveze do najbližeg pogodnog mesta za to. Policajac može na vozilo postaviti uređaje kojima se sprečava njegovo odvoženje, a podaci o vozilu upisuju se u odgovarajuću evidenciju.

Vozač treba da preda saobraćajcu tablice sa isključenog vozila ili da dozvoli saobraćajcu da ih skine. Ako to ne učini, saobraćajac će ga odmah odvesti sudiji za prekršaje (može ga i zadržati u policijskoj stanici do 24 sata ukoliko ne može odmah da ga odvede pred sudiju) i angažovati stručno lice da skine tablice.

Uklanjanje i blokada vozila

Uklanjaju se, odnosno premeštaju, vozila koja su nepropisno zaustavljena i parkirana. Ukoliko je vozač prisutan kada saobraćajac utvrdi da je vozilo nepropisno zaustavljeno, on sam treba da ga ukloni. Ako vozača nema, saobraćajac piše rešenje kojim nalaže uklanjanje, u roku koji ne može biti kraći od tri minuta. Primerak rešenja postavlja se na vidno mesto na vozilu i time se smatra da je ono uručeno vozaču. Potom se poziva služba koja treba da ukloni vozilo.

Ukoliko se vozač pojavi na licu mesta kada je podizanje vozila već počelo i prihvati da ga skloni, uklanjanje će biti prekinuto, s tim što će platiti sve do tada nastale troškove.

Međutim, ako je s tla već podignut bar jedan par točkova, smatra se da je uklanjanje završeno i tada nije moguće spustiti vozilo, već se ono odnosi na specijalni parking i vozač ga može tamo dobiti, uz plaćanje odgovarajućih troškova.

Ukoliko vozilo nije moguće ukloniti jer je, na primer, preveliko, preteško ili na nepristupačnom mestu, na njega se stavlja uređaj kojim se sprečava odvoženje (blokada).

Vozilo je moguće premestiti i kada nije nepropisno zaustavljeno ili parkirano — zbog javnih i sportskih manifestacija, obezbeđenja trase kretanja stranih zvaničnika, izvođenja radova na putu, elementarnih nepogoda — ali tada troškove premeštanja plaća organizator, odnosno država.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.2/5
(Ukupan broj ocena:14)
This entry was posted in Policija i predkrivični postupak and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje