U pravu si! Online

Prijavljivanje krivičnih dela i prekršaja

Postoje krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti — to su sva teža krivična dela, i svako ko zna za njih treba da ih prijavi javnom tužiocu, policiji ili sudu (policija, sud i javni tužilac koji nisu nadležni za to konkretno krivično delo moraju da prime prijavu i dostave je nadležnom javnom tužiocu). Druga krivična dela gone se po predlogu (na primer, silovanje bračnog druga). To znači da je i u tim slučajevima za gonjenje zadužen javni tužilac, ali samo ako to žrtva ili oštećeni zatraži od njega. Na kraju, postoje krivična dela koja se gone samo po privatnoj tužbi, koju oštećeni treba da podnese nadležnom sudu. Ovo se odnosi, recimo, na krivično delo uvrede.

Ukoliko nisi siguran u koju od ovih grupa spada krivično delo koje želiš da prijaviš, svakako možeš da se obratiš policiji ili tužilaštvu, a oni će te uputiti u to šta treba dalje da radiš.

Prekršaj, takođe, možeš da prijaviš tužiocu ili policiji, a ako si oštećeni, možeš i sam da pokreneš prekršajni postupak u sudu za prekršaje.

Obaveza prijavljivanja krivičnih dela

Svako treba da prijavi krivično delo za koje zna, a goni se po službenoj dužnosti. Neprijavljivanje u nekim slučajevima predstavlja krivično delo, a krivično delo je i lažno prijavljivanje.

Dužnost prijavljivanja posebno se odnosi na državne i pokrajinske organe i organe lokalne samouprave, kao i na javna preduzeća i ustanove. Oni u krivičnoj prijavi treba da navedu i dokaze koji su im poznati i da preduzmu mere da se sačuvaju tragovi i dokazi.

Krivična prijava za gonjenje po službenoj dužnosti

Krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti prijavljuju se nadležnom javnom tužiocu ili policiji (vidi dole), pismeno ili usmeno. Javni tužilac dužan je da preduzme gonjenje za ova krivična dela ako postoji osnovana sumnja da su ona zaista učinjena (dobro je da tužiocu podneseš i sve dokaze i važne informacije o krivičnom delu da bi mu pomogao da zasnuje sumnju na nečemu).

Ukoliko prijavu podnosiš usmeno, upozoriće te na posledice lažnog prijavljivanja. O usmenoj prijavi sastaviće se zapisnik, a ako je ona saopštena telefonom, sačiniće se službena beleška.

Posle podnošenja prijave, policija može od tebe zatražiti da daš dodatna obaveštenja o slučaju.

Kad javni tužilac zaključi da nema osnova za gonjenje po službenoj dužnosti, pa ne započne postupak, dužan je da te obavesti o tome u roku od osam dana i uputi te da možeš sam preduzeti gonjenje. To isto treba da uradi i sud ako obustavi već započeti postupak zbog odustanka javnog tužioca. Imaš pravo da nastaviš gonjenje u roku od osam dana od prijema obaveštenja. Pri tome možeš ostati pri podignutoj optužnici ili podići novu.

Ako nisi obavešten o tome da javni tužilac nije preduzeo gonjenje ili je odustao, možeš da preduzmeš gonjenje u roku od tri meseca od odbacivanja prijave, odnosno obustave postupka, tako što ćeš dati izjavu o tome nadležnom sudu.

Krivično gonjenje po predlogu ili privatnoj tužbi

Za krivična dela za koja se goni po predlogu oštećenog ili po privatnoj tužbi, predlog ili tužba podnosi se u roku od tri meseca od dana kad je oštećeni saznao za krivično delo i počinioca.

Ukoliko je oštećeno više osoba, gonjenje može da inicira bilo ko od njih. Za maloletnike i osobe lišene poslovne sposobnosti, predlog ili privatnu tužbu podnosi njihov zakonski zastupnik, s tim što maloletnik stariji od 16 godina može to da uradi i sam.

U slučaju da oštećeni umre u toku roka za podnošenje predloga ili privatne tužbe ili u toku postupka, njegov bračni/vanbračni partner, deca, roditelji, usvojenici, usvojitelji, braća i sestre mogu u roku od tri meseca od njegove smrti podneti predlog ili tužbu, odnosno dati izjavu da nastavljaju postupak.

Oštećeni i privatni tužilac mogu do završetka glavnog pretresa odustati od predloga odnosno privatne tužbe do završetka glavnog pretresa, ali onda gube pravo da ponovo podnesu predlog ili privatnu tužbu.

Kad se sve smatra da je podnet predlog ili privatna tužba?

Ako je oštećeni podneo krivičnu prijavu ili imovinski zahtev u krivičnom postupku, računa se da je podneo i predlog za gonjenje.

Kada je oštećeni podneo krivičnu prijavu ili predlog za gonjenje, a utvrdi se da se ipak radi o krivičnom delu koje se goni po privatnoj tužbi, ta prvobitna prijava ili predlog smatraće se privatnom tužbom ukoliko je podneta u roku od tri meseca od saznanja za krivično delo.

Isto tako, blagovremeno podneta privatna tužba smatraće se predlogom ako se utvrdi da se radi o krivičnom delu za koje se goni po predlogu.

Podnošenje krivične prijave policiji

Policija je dužna da primi krivičnu prijavu za dela koja se gone po službenoj dužnosti. Prijavu možeš podneti u pisanoj formi ili usmeno u prostorijama policije, van njih ili telefonom. O usmenoj prijavi u prostorijama policije sastavlja se zapisnik, a o prijavi van prostorija i telefonom — službena beleška. Policajac će ti pročitati zapisnik, uneti tvoje eventualne primedbe i dati da potpišeš, a na tvoj zahtev daće ti i potvrdu da si prijavio krivično delo. Službenu belešku ne potpisuješ i ne dobijaš potvrdu.

Ukoliko primi prijavu za delo koje se goni po privatnoj tužbi, a prijavu nije podneo oštećeni već neko drugi (na primer, komšinica koja je videla da tvoj otac obija tvoj auto), policija mora o tome da obavesti oštećenog.

Ako si žrtva krivičnog dela koje se goni po privatnoj tužbi (na primer, lake telesne povrede), a nije ti poznat identitet počinioca, policija mora, na tvoj pisani zahtev, da ti pomogne da utvrdiš ko je počinio to delo, ukoliko je to moguće. To se ne odnosi na krivična dela protiv časti i ugleda, kao što je uvreda ili kleveta.

Prijava prekršaja

Prekršaj (ovde govorimo pre svega o prekršajima javnog reda i mira) možeš da prijaviš policiji ili javnom tužiocu. Ako si ti oštećen (na primer, neko te je vređao ili je pretio da će te napasti), onda možeš i direktno da podneseš prekršajnu prijavu sudu za prekršaje.

Ukoliko si kao oštećeni prijavio slučaj tužiocu, a on odluči da ne pokrene postupak ili odustane u toku postupka, on mora da te o tome obavesti u roku od osam dana, a ti onda možeš sam da nastaviš da prekšajno goniš počinioca.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.6/5
(Ukupan broj ocena:21)
This entry was posted in Policija i predkrivični postupak and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje