U pravu si! Online

Pretres

Pretres osoba, kao i stanova i drugih prostorija, obavlja se radi otkrivanja tragova i dokaza o nekom već izvršenom krivičnom delu ili hvatanja počinioca krivičnog dela. Neophodno je, dakle, da je izvršeno krivično delo i da postoji osnovana sumnja da osoba koju pretresaju ima kod sebe ili u svom stanu nešto što je važno za rasvetljavanje tog krivičnog dela, ili da se u stanu krije počinilac. To je jedna od odlika po kojima se pretres razlikuje od pregleda.

Pretres je, osim u izuzetnim slučajevima, moguće obaviti samo po nalogu suda.

Procedura pretresa

Policija pre početka pretresa treba da preda pisanu naredbu suda osobi koju pretresa, odnosno čije se prostorije pretresaju. Takođe pre pretresa, predložiće toj osobi da dobrovoljno preda predmete koji se traže, odnosno izda begunca od zakona, i obajsniti joj da ima pravo da traži prisustvo advokata. Ukoliko osoba koju treba da pretresu odluči da pozove advokata, početak pretresa odlaže se do njegovog dolaska, ali ne duže od tri sata. Pretresu stana može da prisustvuje i javni tužilac.

Ceo ovaj početak procedure policija može da preskoči ako sumnja da će biti pružen oružani otpor, ili da može doći do bilo kakvog nasilja, kao i u slučaju da je očigledno da se sprema ili je već počelo uništavanje tragova i dokaza koji se traže. Pretres se, po pravilu, obavlja po danu, mada su i tu mogući izuzeci (vidi dole).

Pretres osoba

Nema ograničenja u načinu pretresa, osim što se tom prilikom mora poštovati „pravo na intimu i dostojanstvo ličnosti“. To, međutim, ne sprečava policajce da te skinu do gola, čak ni da zavire u „telesne šupljine“. Zbog svega toga policijski službenik koji obavlja pretres neke osobe mora biti istog pola kao ta osoba, a i sve druge osobe koje prisustvuju takvom pretresu (svedoci, na primer) moraju biti istog tog pola.

I ovde važi pravilo da policija prvo treba da traži od osobe koju pretresa da sama otvori predmet koji ima kod sebe, a tek ako ona to odbije, predmet se nasilno otvara, pri čemu se pazi da oštećenja budu što manja.

Pretres osoba bez sudskog naloga

Pretres osoba može se sprovesti bez sudskog naloga i bez svedoka prilikom privođenja, ako policija sumnja da ta osoba ima kod sebe oružje ili drugi predmet pogodan za napad, ili da će ona odbaciti, sakriti ili uništiti predmete koje od nje treba oduzeti kao dokaz u krivičnom postupku.

Pretres stana i drugih prostorija

Vlasnika ili

stana pozvaće da prisustvuje pretresu (ukoliko se pretresaju prostorije neke firme, pozvaće šefa, poslovođu ili direktora), a ako on nije tu, pozvaće njegovog zastupnika ili nekog od odraslih ukućana ili komšija. Kada policajci koji obavljaju pretres naiđu na zaključanu prostoriju, komad nameštaja ili drugi predmet koji treba otvoriti, prvo će tražiti od vlasnika da ih otvori sam, a tek ako njega nema ili on to dobije, otvoriće ih na silu, i to tako da oštećenja budu što manja.

Pretres stana bez naloga, bez svedoka i noću

Pretres stana i drugih prostorija može se obaviti bez sudskog naloga, bez prisustva svedoka ili noću, pod sledećim okolnostima:

 • kad sam vlasnik odnosno držalac stana zatraži da se stan pretrese tokom noći;
 • kada neko iz stana koji treba pretresti zove u pomoć;
 • kada je noć najbolji trenutak da se uhvati osoba koju traži sud ili neki drugi počinilac krivičnog dela;
 • kada je to neophodno da bi se otklonila neposredna i ozbiljna opasnost po ljude ili imovinu.

Osim toga, noćni pretres moguć je i kada je tako određeno samom naredbom suda, ili kada je pretres počeo danju, ali nije završen.

O pretresu bez naloga ne sastavlja se zapisnik, već se držaocu stana izdaje potvrda o ulasku u stan, u kojoj moraju biti navedeni razlozi ulaska. Policajci moraju obavestiti držaoca stana da ima pravo da izjavi prigovor na pretres bez naloga. Prigovor se unosi u potvrdu. Policajci moraju odmah da podnesu izveštaj o pretresu bez naloga; ako je krivični postupak već počeo, izveštaj podnose istražnom sudiji, a ako nije — javnom tužiocu.

Prilikom pretresanja bez svedoka sastavlja se zapisnik u kojem moraju biti navedeni razlozi za pretres bez svedoka.

Svedoci

Pretresu treba da prisustvuju dva punoletna svedoka. Njih će pre početka upozoriti da treba da paze na tok pretresa i da mogu da stave primedbu na zapisnik o pretresu ako misle da nešto u njemu nije tačno.

Oduzimanje predmeta

Policija može privremeno da oduzme samo predmete koji imaju veze sa svrhom pretresa. Svaki od tih predmeta treba da bude opisan u zapisniku, kao i u potvrdi koja se odmah po oduzimanju izdaje vlasniku.

Zapisnik o pretresu

O pretresu se obavezno sastavlja zapisnik, koji treba da potpišu svedoci i osoba koju pretresaju, odnosno čije se prostorije pretresaju.

Tok pretresa može se snimiti kamerom, a pronađeni predmeti, svaki posebno, fotografisati. Ti snimci dodaju se zapisniku.

Ako nađu tragove i dokaze drugog krivičnog dela

Ako policajci prilikom pretresa stana ili osoba nađu predmete koji nemaju veze s krivičnim delom zbog koga je pretresanje naređeno, ali koji ukazuju na drugo krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti (na primer, traže oružje, a nađu drogu), oni će te predmete opisati u zapisniku i privremeno oduzeti, a o oduzimanju će odmah izdati potvrdu. O tome će odmah obavestiti javnog tužioca.

Ovi predmeti biće odmah vraćeni ako javni tužilac zaključi da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka, a ne postoji ni neki drugi zakonski osnov po kome bi se ti predmeti mogli oduzeti.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.7/5
(Ukupan broj ocena:6)
This entry was posted in Policija i predkrivični postupak and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje