U pravu si! Online

Zaštita žrtve u krivičnom i prekršajnom postupku

Kakve ćeš tačno mere zaštite moći da očekuješ i koliko će one trajati, zavisi od toga da li će protiv nasilnika biti pokrenut prekršajni ili krivični postupak. U oba slučaja uslov je da postoji opasnost da će se nasilje ponoviti.

Nezavisno od toga, bilo da je pokrenut prekršajni ili krivični postupak, ili ako policija i tužilac odluče da uopšte ne gone nasilnika, i sama žrtva ili centar za socijalni rad mogu u građanskoj parnici tražiti od suda da odredi mere zaštite koje propisuje Porodični zakon. Budući da je ovaj postupak hitan, a mere koje se određuju u krivičnom postupku donose se konačnom presudom pa to može da potraje, paralelno s vođenjem krivičnog postupka javni tužilac može odlučiti da za žrtvu zatraži zaštitu po Porodičnom zakonu, ne čekajući odluku krivičnog suda.

Zaštita u prekršajnom postupku

Postoji nekoliko zaštitnih mera koje sudija za prekršaje može da izrekne nasilniku, čak i ako mu nije izrekao nikakvu drugu kaznu. To su:

 • zabrana pristupa oštećenom, objektima ili mestu izvršenja prekršaja, uključujući i zabranu pristupa zajedničkom stanu ili domaćinstvu, u trajanju do godinu dana; ovu meru može tražiti podnosilac prijave ili sama žrtva, a o meri se obaveštavaju policija i centar za socijalni rad ukoliko je reč o zabrani pristupa nasilnika deci ili partneru; za kršenje ove zabrane predviđena je kazna do 30.000 dinara ili do 30 dana zatvora;
 • obavezno lečenje alkoholičara i narkomana u trajanju do godinu dana ako je zavisnost uzrok nasilja, a sud mora da traži mišljenje veštaka ili nadležne zdravstvene ustanove; ukoliko nasilnik ne poštuje ovu meru, ona se sprovodi prinudnim putem;
 • oduzimanje predmeta kojim je izvršeno nasilje, čak i ako nije u vlasništvu nasilnika.

Za mere s rokom trajanja, rokovi se računaju od pravosnažnosti presude. Može se istovremeno izreći i više mera.

Zaštita u krivičnom postupku

Za nasilje u porodici, bez obzira na konkretno krivično delo za koje je optužen nasilnik, značajne su sledeće mere bezbednosti koje mogu biti izrečene krivičnom presudom, a može istovremeno biti izrečeno i više njih:

 • zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenim, odnosno zabrana približavanja žrtvi na određenu udaljenost, pristupa u prostor oko mesta stanovanja ili rada žrtve i zabrana daljeg uznemiravanja žrtve, to jest, dalje komunikacije s njom; ova mera može trajati do tri godine pod uslovom da nasilniku nije izrečena zatvorska kazna nego uslovna ili novčana, kao i sudska opomena, s tim što se vreme provedeno u pritvoru ne uračunava u trajanje mere bezbednosti; mera može biti ukinuta ako prestane potreba za njom;
 • obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, koje se izriče umesto kazne ako je nasilje počinila neuračunjiva osoba, dok se za nasilje počinjeno u stanju smanjene uračunjivosti ono može izreći uz zatvorsku kaznu; nasilnik se pušta na slobodu posle izlečenja, s tim što se u slučaju smanjene uračunjivosti, ako lečenje traje kraće od kazne, osuđenik potom šalje u zatvor da odsluži kaznu do kraja, ili uslovno pušta;
 • obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, koje se izriče kada sud proceni da postoji potreba za lečenjem, ali to ne mora biti u zatvorenoj ustanovi; traje do izlečenja, ali najduže tri godine, a može biti izrečeno kao samostalna mera neuračunjivoj osobi, ili zajedno sa uslovnom kaznom ili uslovnim otpustom, kada je reč o smanjenoj uračunjivosti, može biti i nastavak lečenja u zatvorenoj ustanovi, a ako nasilnik izbegava ovu obavezu ili se pokaže da ovaj oblik lečenja nije dovoljan, može se preinačiti u lečenje u zatvorenoj ustanovi;
 • obavezno lečenje narkomana do tri godine ukoliko je zavisnost uzrok nasilja; izbegavanje ove mere može dovesti do njenog prinudnog izvršenja;
 • obavezno lečenje alkoholičara u slučaju izbegavanja takođe se prinudno sprovodi; ako je ova mera izrečena uz zatvorsku kaznu, može trajati najduže do isteka te kazne, a ako je izrečena uz novčanu ili uslovnu kaznu, kao i uz sudsku opomenu ili oslobođenje od kazne, onda ne može trajati duže od dve godine;
 • oduzimanje predmeta koji je bio namenjen ili upotrebljen za izvršenje krivičnog dela.

Ove mere izriču se tek u presudi, što u krivičnom postupku može da potraje, pa do njihovog izricanja žrtva može da se načeka.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.3/5
(Ukupan broj ocena:3)
This entry was posted in Nasilje u porodici and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje