U pravu si! Online

Krivična dela protiv pravosuđa

U ovu grupu spadaju krivična dela kojima se sprečava ili ometa donošenje i sprovođenje odluka suda i drugih državnih organa. Ovih krivičnih dela ima više, a mi ćemo opisati samo ona koja sadrže nasilje.

Neprijavljivanje krivičnog dela, priprema za njega i učinioca

Ako saznaš da se neko priprema da počini neko od najtežih krivičnih dela, onih za koje je predviđena kazna od 30 do 40 godina zatvora, kao što je, na primer, teško ubistvo, znaš da je neko već počinio takav zločin ili samo znaš da je zločin počinjen, a ne i ko ga je počinio, a ne prijaviš odmah to što znaš pre nego što policija otkrije te činjenice, preti ti kazna do tri godine zatvora. U slučaju priprema, krivično si odgovoran ako zločin bude pokušan ili izvršen, a ti nisi prijavio njegovo pripremanje, iako si za to znao kada je krivično delo moglo biti sprečeno.

Običan građanin neće biti pozvan na odgovornost ako ne prijavi da je već izvršeno krivično delo za koje je maksimalna kazna manja od 30 godina zatvora, ali hoće ako ne prijavi da se priprema izvršenje nekog lakšeg krivičnog dela, dakle, dok je zločin još bilo moguće sprečiti, za koje je predviđena kazna od pet godina zatvora ili teža. U ovom slučaju kazna za neprijavljivanje je novčana ili do jedne godine zatvora.

Međutim, za službena ili odgovorna lica kao što su državni službenici, službenici ustanova i preduzeća koja obavljaju javna ovlašćenja, ali i direktori i vlasnici privatnih preduzeća, koja za krivično delo saznaju u vršenju svoje dužnosti, a svesno propuste da ga prijave, predviđene su strože kazne.

S druge strane, neće biti kažnjen onaj ko ne prijavi da njegov bračni ili vanbračni partner, srodnik u pravoj liniji (otac/majka, sin/kćerka, deda/baba, unuk/unuka itd.), brat, sestra, usvojitelj, usvojenik ili bračni/vanbračni partner neke od navedenih osoba, priprema krivično delo za koje je predviđena kazna manja od 30 godina zatvora, ili da je već izvršio neko krivično delo, bez obzira na kaznu.

Pomoć učiniocu krivičnog dela

Ovo krivično delo odnosi se samo na pomoć počiniocu posle krivičnog dela, ne i na pomoć da se ono izvrši. Sakrivanje počinioca nekog krivičnog dela, sredstava kojim je ono učinjeno, tragova krivičnog dela ili pomaganje počiniocu na bilo koji drugi način da ne bude otkriven, kažnjivo je bez obzira na to o kakvom se krivičnom delu radi. Isto tako kažnjivo je i sakrivanje osuđenika, kao i bilo koji postupak koji ima za cilj da se ne izvrši izrečena kazna. Kazna je novčana ili zatvor do tri godine, s tim što pomagač učiniocu nekog krivičnog dela ne može biti kažnjen teže nego što bi mogao biti kažnjen sam učinilac. S druge strane, onaj ko pomaže učiniocu dela za koje je predviđena kazna teža od pet godina zatvora, može dobiti do pet godina zatvora, a ako krije nekog ko je počinio zločin kažnjiv zatvorom od 30 do 40 godina, pomagač može da dobije zatvorsku kaznu do osam godina.

I u ovom slučaju neće biti kažnjen onaj ko pomaže bračnom ili vanbračnom partneru, srodniku u pravoj liniji (otac/majka, sin/kćerka, deda/baba, unuk/unuka itd.), bratu, sestri, usvojitelju, usvojeniku, ili bračnom/vanbračnom partneru neke od navedenih osoba.

Sprečavanje i ometanje dokazivanja

Nuđenje i davanje mita svedoku, veštaku ili drugom učesniku postupaka pred sudom i državnim organima, kao i prinuđivanje takvih osoba silom, pretnjom ili na drugi način da lažno svedoče ili uopšte ne svedoče, kažnjava se zatvorom do pet godina i novčanom kaznom.

Ko sa ciljem da spreči ili oteža dokazivanje sakrije, uništi, ošteti ili na neki drugi način učini neupotrebljivim neki dokument ili drugi dokaz, biće kažnjen zatvorom do tri godine i uz to još platiti novčanu kaznu. Ista kazna predviđena je i za uklanjanje, uništenje, kvarenje i pomeranje graničnog kamena, znaka koji je postavio geometar, znaka o svojini nepokretnosti ili pravu na upotrebu vode, kao i za onog ko postavi lažne ovakve znake.

Ometanje pravde

Pozivanje na otpor prema sudu ili neizvršenje sudskih odluka, kao i ometanje sudskog postupka na neki drugi način, kažnjava se novčano i zatvorom do tri godine.

Za sprečavanje sudija i tužilaca da rade, korišćenjem sile, pretnje ili na drugi način, zatvorski deo kazne može biti do pet godina, ili do osam ako je korišćeno oružje ili sudiji/tužiocu naneta laka povreda, a do 10 godina za tešku povredu.

Pobuna lica lišenih slobode

Osuđenici i pritvorenici koji se okupe u nameri da zajedno pokušaju da se nasilno oslobode, napadnu čuvare ili ih prinude da ne obavljaju svoju dužnost, biće kažnjeni zatvorom do tri godine. Ako tu nameru izvrše, dakle, upotrebe silu ili pretnju, kazna je do pet godina zatvora.

Bekstvo i omogućavanje bekstva lica lišenog slobode

Pritvorenik ili osuđenik koji uspe da pobegne koristeći silu ili pretnju da će napasti na nečiji život ili telo, biće kažnjen zatvorom do pet godina (kada ga uhvate, naravno). Ista kazna sleduje je i onom ko mu omogući bekstvo.

Ako na ovaj način pobegne grupa zatvorenika ili su pomagači u bekstvu radili u grupi, beguncima i pomagačima preti kazna do osam godina zatvora.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.2/5
(Ukupan broj ocena:3)
This entry was posted in Krivična dela koja uključuju nasilje and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje