U pravu si! Online

Archives: Dokument

Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću sa dvodomnim upravljanjem

Ugovor o osnivanju d.o.o. sa dvodomnim upravljanjem Ovde možeš da preuzmeš primer ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću u kojem je upravljanje organizovano kao dvodomno. U slučaju ovakvog organizovanja upravljanja društvom, organi društva su skupština, nadzorni odbor i direktor, za razliku od jednodomnog društva, koje nema nadzorni odbor. Ovaj dokument služi isključivo kao primer 

Posted in Započinjanje posla | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću sa jednodomnim upravljanjem

Ugovor o osnivanju d.o.o. sa jednodomnim upravljanjem Ovde možeš da preuzmeš primer ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću u kome je upravljanje organizovano kao jednodomno. Ova društva, za razliku od dvodomnih, imaju skupštinu i direktora, ali ne i nadzorni odbor. Ovaj dokument služi isključivo kao primer i nije namenjen daljem korišćenju. Svi podaci u 

Posted in Započinjanje posla | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Odluka o promeni pravne forme iz preduzetnika u društvo sa ograničenom odgovornošću

Odluka o promeni pravne forme iz preduzetnika u d.o.o. Ovde možeš da preuzmeš primer odluke o promeni pravne forme iz preduzetnika u društvo sa ograničenom odgovornošću (d. o. o.) ili, pravno preciznije, o nastavku obavljanja delatnosti u formi društva sa ograničenom odgovornošću. Ovo je odluka koju donosi preduzetnik ukoliko želi da nastavi obavljanje svoje delatnosti 

Posted in Započinjanje posla, Promene u poslovanju | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ugovor o prenosu udela u društvu sa ograničenom odgovornošću

Ugovor o prenosu udela u društvu sa ograničenom odgovornošću Ovde možeš da preuzmeš primer ugovora o prenosu (kupoprodaji) vlasničkog udela u društvu sa ograničenom odgovornošću. Ovaj ugovor zaključuju član društva koje prenosi svoj udeo u društvu i time istupa iz njega, i osoba koja taj udeo stiče i pristupa društvu kao novi član. Na ovaj 

Posted in Promene u poslovanju | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ugovor o prodaji

Ugovor o prodaji Ovde možeš da preuzmeš primer ugovora o prodaji koji preduzetnici i privredna društva zaključuju sa drugim privrednim subjektima ili sa fizičkim licima od kojih kupuju određene stvari. Ugovor o prodaji krajnjem potrošaču podleže malo drugačijim pravilima, pa ćemo ga objasniti na posebnom primeru. Ovaj dokument služi isključivo kao primer i nije namenjen 

Posted in Započinjanje posla, Porezi, doprinosi i takse, Odnosi sa dobavljačima i poslovnim partnerima | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ugovor o delu (uslugama)

Ugovor o delu (uslugama) Ovde možeš da preuzmeš primer ugovora o delu. Ugovor iz ovog primera zaključuješ ukoliko ti je kao preduzetniku ili privrednom društvu potrebno da angažuješ nekoga da ti, za odgovarajuću naknadu, obavi određeni posao, to jest, pruži neku uslugu, kao što je izrada ili popravka neke stvari ili izvršenje nekog fizičkog ili 

Posted in Knjigovodstvo i finansijsko poslovanje, Porezi, doprinosi i takse, Odnosi sa dobavljačima i poslovnim partnerima | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Ovde možeš da preuzmeš primer odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću (d. o. o.). Ovaj dokument služi isključivo kao primer i nije namenjen daljem korišćenju. Svi podaci u njemu su izmišljeni. Sadržaj odluke Ova odluka sadrži pravila budućeg poslovanja društva, a u njoj obavezno treba navesti: lično 

Posted in Započinjanje posla | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Odluka o obrazovanju ogranka

Odluka o obrazovanju ogranka Ovde možeš da preuzmeš primer odluke o obrazovanju ogranka društva sa ograničenom odgovornošću. Ovaj dokument služi isključivo kao primer i nije namenjen daljem korišćenju. Svi podaci u njemu su izmišljeni. Šta sadrži? Ova odluka mora da sadrži: poslovno ime i matični broj društva; adresu ogranka; pretežnu delatnost ogranka, koja se može 

Posted in Promene u poslovanju | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Odluka o pokretanju postupka likvidacije

Odluka o pokretanju postupka likvidacije Ovde možeš da preuzmeš primer odluke o pokretanju postupka likvidacije nad društvom sa ograničenom odgovornošću. Likvidacija se može sprovesti ukoliko društvo ima dovoljno sredstava za izmirenje svih svojih obaveza, a odluku o likvidaciji donosi skupština društva. Registracijom ove odluke u Agenciji za privredne registre (APR) počinje likvidacija društva. Odluka o 

Posted in Prestanak radnog odnosa, Promene u poslovanju | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Zahtev za prijavu/odjavu boravišta

Zahtev za prijavu – odjavu boravišta Ovde možeš da preuzmeš primer zahteva za prijavu ili odjavu boravišta. Ukoliko nameravaš da duže od 15 dana boraviš u nekom mestu koje nije mesto tvog stalnog prebivališta, dužan si da prijaviš boravište kada tamo stigneš, odnosno kada shvatiš da ćeš ostati duže od 15 dana (ako si, na 

Posted in U kući | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Zahtev za prijavu boravišta (prebivališta) stranca

Zahtev za prijavu boravišta prebivališta stranca Ovde možeš da preuzmeš primer zahteva za prijavu boravišta odnosno prebivališta stranca. Strani državljani koji uđu u Srbiju obavezni su da se prijave policiji u roku od 24 sata (ukoliko ostaju u Srbiji duže od ta 24 sata). Ako je stranac došao kod nekog ili boravi u nekom ugostiteljskom 

Posted in U kući | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Zahtev za izdavanje uverenja o prebivalištu

Zahtev za izdavanje uverenja o prebivalištu Ovde možeš da preuzmeš primer zahteva za izdavanje uverenja o prebivalištu. U mnogim situacijama kada želiš da ostvariš neka prava pred državnim organima, tražiće ti da priložiš ovo uverenje, mada će često umesto njega prihvatiti i ličnu kartu, koja takođe sadrži podatke o tvom prebivalištu. Ovaj dokument služi isključivo 

Posted in Tok školovanja, Materijalna pomoć države, Materijalna pomoć opština i gradova, U kući | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Zahtev za prijavu/odjavu prebivališta — promenu adrese stana

Zahtev za prijavu – odjavu prebivališta – promenu adrese stana Ovde možeš da preuzmeš primer zahteva za prijavu/odjavu prebivališta — promenu adrese stana. Svaku promenu mesta u kojem se nastanjuješ s namerom da u njemu trajno živiš (prebivalište), dužan si da prijaviš u roku od osam dana. Isto važi i za situaciju kada samo menjaš 

Posted in U kući | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Zahtev za iseljenje bespravno useljenih lica

Zahtev za iseljenje bespravno useljenih lica Ovde možeš da preuzmeš primer zahteva za iseljenje bespravno useljenih lica. Vlasnik stana ili kuće ovim zahtevom traži od lokalne samouprave da se sva bespravno useljena lica po hitnoj proceduri isele iz stana. Zahtev se može podneti i protiv osoba koje bespravno žive u zajedničkim prostorijama. Ovaj dokument služi 

Posted in U kući | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Poreska prijava — prihodi od nepokretnosti

Prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti Ovde možeš da preuzmeš primer poreske prijave za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti. Ovaj porez moraju da plate svi koji ubiraju nekakve prihode od nekretnina (najčešće je reč o izdavanju u zakup ili podzakup). U našem primeru prijavu podnosi zakupodavac pošto je zaključio ugovor o zakupu 

Posted in Iznajmljivanje i izdavanje | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje